W tek?cie poka??, jakie znaczenie dla kwestii moralnej zasadno?ci legalizacji eutanazji w formie biernej lub czynnej maj? dwie zasady: Zasada Podwjnego Skutku i Zasada Moralnej Symetrii. Uzasadni? nast?puj?ce tezy. Pierwsza zasada jest nadu?ywana i nie dostarcza racji dla istotnego moralnie rozr?nienia mi?dzy eutanazj? czynn? a biern?. Druga zasada jest wiarygodna i dostarcza racji przeciw istotnemu moralnie rozr?nianiu obu form eutanazji. Zatem moralna akceptowalno?? eutanazji nie jest zale?na od samego rozr?nienia na eutanazj? czynn? lub biern?. Mimo to, nawet je?li w pewnych wypadkach mo?na dopu?ci? moralnie dokonanie eutanazji, istniej? co najmniej trzy powa?ne racje, aby nie dopu?ci? do jej legalizacji. Nie rozstrzygam, czy s? to racje decyduj?ce w sporze o legalizacj? eutanazji. Wa?ne jest dla mnie zwrcenie uwagi na sam? mo?liwo?? moralnej rozbie?no?ci mi?dzy moralnym usprawiedliwieniem niektrych wypadkw eutanazji a moralnym uzasadnieniem prawa zakazuj?cego eutanazji w ogle.

Opublikowano w Numer 1/2011

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?

Prenumeruj emailem

Redaktor Encyklopedii - dr Wac?aw Janikowski
Kontakt - wjanikowski@etykapraktyczna.pl