sobota, 04 września 2010 12:12

Piekielna natura wojny

Jest rzecz? rwnie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powd wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest piek?em. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porwnania? Co czyni wojn? piek?em na ziemi?

W artykule Jeff McMahan analizuje najwa?niejsze argumenty Thomasa Hobbesa na rzecz przyj?cia tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej. Zawarte tam rozwa?ania maj? odpowiedzie? na pytanie, kiedy jest dopuszczalne moralnie zabicie nies?usznie lub s?usznie walcz?cych oraz cywili podczas dzia?a? wojennych. Kiedy i w jakich okoliczno?ciach trac? oni swoje prawo do tego, by nie zosta? zabici? Czy podczas wojny obowi?zuj? prawa moralne? Artyku? w znacznej cz??ci jest polemik? z Sharon Lyod, ktra stara si? obroni? tradycyjn? teori? wojny sprawiedliwej na gruncie teorii Hobbesa.

Opublikowano w Numer 2/2011

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorw.