niedziela, 22 sierpnia 2010 10:28

Kryterium genetyczne w sporze o aborcj?

W niniejszym artykule utrzymuj?, i? problemu aborcji nie mo?na rozwi?za? poprzez odwo?anie si? do faktw biologicznych dotycz?cych ludzkiego bytu prenatalnego b?d? jego rozwoju.

Artyku? stanowi fragment ksi??kiKiedy powstaje istota ludzka? Aborcja i do?wiadczenia na zarodkach, ktra uka?e si? na pocz?tku 2013 roku nak?adem krakowskiego wydawnictwa UNIVERSITAS.

Opublikowano w Numer 1/2011

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?