Użytkownicy z Miejscowo?? : warszawa
Krzysztof

Krzysztof

"Przemoc nigdy nie wyst?puje samodzielnie - zawsze jej towarzyszy k?amstwo." A. So??enicyn.
Zu Kas

Zu Kas

on war what is important, is the point of view: it doesn't matter who is right, it matters who is left.
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Tylko post?p etyczny jest lekarstwem na szkody spowodowane przez post?p naukowy.
Dyson
Rafa? G?owacki

Rafa? G?owacki

Gdyby kto? potrzebowa? szybkiego i rzetelnego wyko?czenia wn?trz, polecam si? http://www.deconova.pl

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.