Podkategorie

6 filmy
8 filmy
3 filmy
1 filmy
2 filmy
7 filmy
3 filmy

Kategorie fimĂłw (Etyka spo?eczna)

Zobacz film
Kategoria: Narkotyki
Oceniany 3
Debata dotycz?ca legalizacji narkotyków, która odby?a si? na Akademii Ekonomicznej we Wroc?awiu -wyst?pienie Janusza Korwin-Mikke
Zobacz film
Kategoria: Kara ?mierci
Oceniany 3
Tv Spot ukazuje niehumanitarno??, nieskuteczno?? i nieodwracalno?? kary ?mierci. Rada Europy zach?ca i wspiera pa?stwa Europy w upowszechnieniu racji stoj?cych za abolicj?, tak w wymiarze...
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Aleksandra i Florian, studenci Erazmusa, wyruszaj? w filmow? drog? po Europie by zmierzy? si? z problemem dyskryminacji, która zbiera swe ?niwo w naszym spo?ecze?stwie.
Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Polska-niemiecka grupa zrobi?a sond? na ulicach Poczdamu i Berlina na temat subkultur, indywidualno?ci i dyskryminacji.
Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Film jest pokazem slajdów przedstawiaj?cych podstawowe informacje o biedzi na ?wiecie i aktywizuj?cym do udzielania pomocy
Zobacz film
Kategoria: Pornografia
Oceniany 3
Dokument na temat pornografii, mechanizmu w jaki uzale?nia oraz skutków jakie wywo?uje u poszczególnych ludzi i ca?ego spo?ecze?stwa. Du?o konkretów, ciekawe wypowiedzi osób zajmuj?cych si?...
«pierwszapoprzednia12345nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 5

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl