Kategorie fimĂłw (Teorie moralne)

Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Jaka jest warto?? ?ycia ludzkiego? Czy mo?emy ze sob? porównywa? ?ycie jednej osoby z ?yciem innych osób? Czy mo?emy sumowa? ?ycie wielu ludzi? Czy mamy prawo po?wi?ci? jedn? osob? aby uratowa?...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Michaela Sandela wyg?oszony na Uniwersytecie Harvarda pt. "Pilnuj swoich motywacji" (Mind your motive) oraz cz.2 pt. "Najwy?sza zasada moralna". Oba fragmenty dotycz? filozofii...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad wyg?oszony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda pt. "A Lesson in Lying" (Lekcja k?amstwa) dotycz?cy etycznego uj?cia koncepcji k?amstwa w filozofii Immanuela Kanta oraz...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Drugi odcinek serii Harvardzkich wyk?adów "Justice with M.Sandel". Podnosi on kwesti? wiarygodno?ci utylitaryzmu, stawiaj?c zarzut niemoralnych konsekwencji przyj?cia takiego pogl?du. Sandel...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad prof.  Wernera Krieglsteina (College of DuPage) b?d?cy wst?pem do kursu etyki. Dla ciekawych dalszej cz??ci: http://www.youtube.com/watch?v=l7edfHjOF7c
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Cz??? 1: Sandel opisuje kobiet?, która nie zosta?a przyj?ta do szko?y prawniczej chocia? mia?a lepsze oceny i wyniki testu ni? niektórzy z przyj?tych. Cz??? 2: Zdanie Arystotelesa w sprawie...
«pierwszapoprzednia12nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 2

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl