Etyka Praktyczna http://etykapraktyczna.pl/ Recent Videos Video <![CDATA[Poznaj swoje mi?so (Meet your meat)]]>  

Film przedstawia zdj?cia dokumentuj?ce ?ycie zwierz?t w przemys?owej hodowli. Kolejno omówione zostaj? warunki przetrzymywania kurcz?t wykorzystywanych do produkcji jajek i mi?sa, los krów hodowanych w celu pozyskiwania mleka i wo?owiny oraz prosi?t. Niestety materia? zawiera wiele drastycznych scen, dlatego mo?e by? trudny do obejrzenia dla osób wra?liwych i z pewno?ci? nie nale?y go udost?pnia? dzieciom. Mo?e s?u?y? jako ?ród?o informacji w kampaniach aktywistów, aczkolwiek nakr?cony materia? sprawia wra?enie nieco przestarza?ego, warto wi?c poszuka? w internecie ?wie?szych zdj??.

]]>
Mon, 02 Apr 2012 22:00:16 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=605&lang=en
<![CDATA[Kampania "KONY 2012" (j.ang.)]]>  

Joseph Kony - przywódca ugandyjskich rebeliantów (LRA - Lord's Resistance Army) sta? si? w 2012 roku celem ogólno?wiatowej kampanii skierowanej przeciw ?amaniu praw cz?owieka. Kony nawo?ywa? do oczyszczenia ludno?ci Ugandy, uwa?a? siebie za wys?annika Boga i tworzy? armi? z?o?on? z porwanych dzieci.  Twierdzi si?, ?e mowa jest nawet o 66 tys. dzieci, w tym dziewczynek wykorzystywanych jako seksualne niewolnijce. Niniejszy film by? krytykowany za zawy?anie skali problemu oraz przecenianie roli Kony'ego. Ponadto zwracano uwag? na brak transparentno?ci i nieefektywn zu?ycie ?rodków przez organizacj? (Invisible Children), która go stworzy?a. Pomimo tego zyska? ogromn? ogl?dalno??, która doprowadzi?a do licznych demonstracji, mi?dzynarodowych rozmów i prawdopodobnie zwi?kszenia bezpiecze?stwa w kraju. Na stronie projektu w roku 2013 zamieszczono kolejny film podsumowuj?c? dotychczasowe starania: http://vimeo.com/invisible/kony2012-one-year-later 

]]>
Fri, 09 Mar 2012 19:09:19 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=604&lang=en
<![CDATA[Empatyczna cywilizacja - Jeremy Rifkin (j.ang.)]]>  Jeremy Rifkin - ekonomista, znany mówca, pisarz i aktywista, opowiada o ewolucji empatii i kszta?towaniu si? wspó?czesnego spo?ecze?stwa.]]> Mon, 27 Feb 2012 18:18:26 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=602&lang=en <![CDATA[Wyk?ad, który mo?e zmieni? Twoje ?ycie - Gary Yourofsky]]>  

Wyk?ad Gary'ego Yourofsky - odwa?nego i konsekwentnego obro?cy praw zwierz?t oraz charyzmatycznego mówcy - sfilmowany na Uniwersytecie Georgia Tech w lecie 2010 roku.

Gary prezentuje szereg argumentów na rzecz zmiany naszych postaw wobec zwierz?t. Przedstawia ma?o znane fakty dotycz?ce przemys?u mi?snego i mleczarskiego. W przyst?pny, momentami bardzo zabawny i inspiruj?cy, sposób przedstawia wi?kszo?? etycznych, dietetycznych i ekologicznych argumentów przeciw podtrzymywaniu postawy szowinistycznej wobec zwierz?t. Cho? wyk?adowi brak jest naukowej precyzji, czy analitycznej metody, jego forma i pasja  z jak? jest prowadzony ?wiadczy o dok?adnym przemy?leniu przytaczanych argumentów (którym z pewno?ci? trudno by?oby zarzuci? fa?szywo?ci).

Bardzo dobry jako wyj?cie do szerokiej dyskusji na temat praw, interesów i naszego post?powania wobec zwierz?t.

]]>
Wed, 18 Jan 2012 23:55:09 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=601&lang=en
<![CDATA[Czy delfiny s? osobami? prof. Dee Eggers (j.ang.)]]>  

Dee Eggers jest profesorem Environmental Studies na Uniwersytecie Pó?nocnej Karoliny w Ashebille. W materiale przedstawia ró?ne ciekawostki z ?ycia delfinów, które mog? sugerowa?, ?e posiadaj? one zdolno?ci kognitywne, emocje, zupe?nie podobne do tych, które na co dzie? przypisujemy osobom. Podejmuje te? refleksj? o wspó?czesnym stosunku cz?owieka do ochrony ?rodowiska. Wyk?ad by? mo?e pozbawiony ?cis?o?ci naukowej, ale wynikaj?cy z wieloletniego do?wiadczenia i ciekawych przemy?le?. Ciekawe porównania i postawione problemy, warto si? z nimi zapozna?.

]]>
Mon, 16 Jan 2012 13:31:51 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=600&lang=en
<![CDATA[O dobrym ?yciu - prof.John Cottingham (j.ang.)]]>  

John Cottingham, emerytowany profesor na University of Reading, w godzinnym wyk?adzie omawia szcz??cie, dobre ?ycie i sens ?ycia. Cottingham jest znany jako nieliczny w tradycji filozofii anglo-ameryka?skiej autor ksi??ki "O sensie ?ycia", która doczeka?a si? bardzo pozytywnych recenzji. Twierdzi on, ?e dobre ?ycie sk?ada si? z hedonicznego dobrostanu, osi?gni??, cnót i poczucia sensu ?ycia.

]]>
Fri, 22 Jul 2011 13:43:50 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=586&lang=en
<![CDATA[Jonathan Glover - Geneza niemoralno?ci (j.ang.) 3/3]]>  Wypowied? profesora Jonathana Glovera z 2008r. na spotkaniu zatytu?owanym: "Poza wiar?. ?wieczki w ciemno?ci" organizowanym w celu promowania rozumu w naukach spo?ecznych. Profesor Glover wyk?ada w Centrum Prawa Medycznego i Etyki w King's College w Londynie, jak i Oxford Uehiro Centrum Etyki Praktycznej Tematyka poruszana przez Glovera ??czy w?tki dotycz?ce: dehumanizacji, etyki globalnej, neuroetyki czy psychiateii. Stawia on podstawowe etyczne: dlaczego post?pujemy moralnie?, nieco inaczej, pytaj?c o to dlaczego potrafimy post?powa? skrajnie niemoralnie? (jak np. w przypadku obozów zag?ady)]]> Wed, 20 Jul 2011 20:52:02 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=584&lang=en <![CDATA[Jonathan Glover - Geneza niemoralno?ci (j.ang.) 2/3]]>  Wypowied? profesora Jonathana Glovera z 2008r. na spotkaniu zatytu?owanym: "Poza wiar?. ?wieczki w ciemno?ci" organizowanym w celu promowania rozumu w naukach spo?ecznych. Profesor Glover wyk?ada w Centrum Prawa Medycznego i Etyki w King's College w Londynie, jak i Oxford Uehiro Centrum Etyki Praktycznej Tematyka poruszana przez Glovera ??czy w?tki dotycz?ce: dehumanizacji, etyki globalnej, neuroetyki czy psychiateii. Stawia on podstawowe etyczne: dlaczego post?pujemy moralnie?, nieco inaczej, pytaj?c o to dlaczego potrafimy post?powa? skrajnie niemoralnie? (jak np. w przypadku obozów zag?ady)]]> Wed, 20 Jul 2011 20:51:03 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=583&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)10/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 21:02:07 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=582&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)9/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 21:00:29 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=581&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)8/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:59:46 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=580&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)7/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:58:50 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=579&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)6/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:57:13 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=578&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)5/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:56:24 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=577&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)4/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:55:40 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=576&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)3/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:54:40 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=575&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)2/10]]>  Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:53:11 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=574&lang=en <![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 6/6]]>  Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University. Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:20:07 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=573&lang=en <![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 5/6]]>  Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University. Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:19:06 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=572&lang=en <![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 4/6]]>  Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University. Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:17:33 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=571&lang=en <![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 3/6]]>  Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University. Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.]]> Mon, 18 Jul 2011 20:14:46 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=570&lang=en <![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 2/6]]>  

Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University.

Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.

]]>
Mon, 18 Jul 2011 20:04:50 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=569&lang=en
<![CDATA[Czym jest Teoria Wojny Sprawiedliwej? (j.ang.) 1/6]]>  

Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University.

Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi ró?nice, jakie s? regu?y nimi rz?dz?ce, ale przede wszystkim skupia si? na wyja?nieniu czym jest teoria wojny sprawiedliwej.

]]>
Tue, 12 Jul 2011 18:44:15 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=568&lang=en
<![CDATA[Czy Bóg jest konieczny w etyce? (j.ang.)]]>  Krótka dyskusja na powy?szy temat mi?dzy filozofem Colinem McGinnem i teologiem Denysem Turnerem.]]> Mon, 11 Jul 2011 10:37:01 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=567&lang=en <![CDATA[Czy Bóg jest potrzebny w etyce? (Kagan vs Craig) (j.ang.)1/10]]>  

Debata akademicka na powy?szy temat.

Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof z Yale -dr Shelly Kagan broni idei moralno?ci bez Boga w debacie, która stawia pytania odno?nie podstaw wielu przyjmowanych dzi? powszechnie pogl?dów.

]]>
Mon, 11 Jul 2011 10:28:56 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=566&lang=en
<![CDATA[Teorie moralne, a kognitywistyka - prof.Stephen Stich (5/5) j.ang.]]>  Pi?ta cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
]]>
Sun, 22 May 2011 19:16:26 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=564&lang=en
<![CDATA[Teorie moralne, a kognitywistyka - prof.Stephen Stich (4/5) j.ang.]]>  Czwarta cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
]]>
Sun, 22 May 2011 19:13:29 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=563&lang=en
<![CDATA[Teorie moralne, a kognitywistyka - prof.Stephen Stich (3/5) j.ang.]]>  Trzecia cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
]]>
Sun, 22 May 2011 18:34:50 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=562&lang=en
<![CDATA[Teorie moralne, a kognitywistyka - prof.Stephen Stich (2/5) j.ang.]]>  Druga cz??? wyk?adu Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
]]>
Sun, 22 May 2011 18:32:32 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=561&lang=en
<![CDATA[Moralno?? Wojny - Elie Wiesel (laureat Pokojowej Nagrody Nobla) (j.ang.)]]>  

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1986 roku - Elie Wiesel mówi o tym, ?e wojna jest  niemoralna z uwagi na cierpienie i zniszczenie jakie zawiera.

Weisel wspomina, jak w okresie przygotowa? do wojny w Iraku, odradza? prezydentowi Bushowi inwazj?. Autor prowadzi wyk?ad na temat "Co czyni nas moralnymi: perspektywa Abrahama". Wiesel czerpie ze swojego do?wiadczenia jako ocala?ego z nazistowskich obozów koncentracyjnych, a tak?e wspó?czesnych problemów globalnych by mówi? o tym, co czyni spo?ecze?stwa moralnymi i niemoralnymi.

Elie Wiesel mia? pi?tna?cie lat, gdy on i jego rodzina zostali wywiezieni przez hitlerowców do obozu w Auschwitz. Jego matka i m?odsza siostra zgin??y, jego dwie starsze siostry prze?y?. Elie i jego ojciec zostali pó?niej przewiezieni do Buchenwaldu, gdzie jego ojciec zmar? na krótko przed wyzwoleniem obozu w kwietniu 1945 roku. Po wojnie, Wiesel studiowa? w Pary?u, a pó?niej zosta? dziennikarzem. Podczas wywiadu z wybitnym pisarzem francuski, Francois Mauriac, zosta? przekonany do napisania o swoich prze?yciach w obozach zag?ady. Rezultatem by?y jego mi?dzynarodowej s?awy wspomnienia, La Nuit - Noc, które zosta?y przet?umaczone na ponad trzydzie?ci j?zyków. W 1978 roku prezydent Jimmy Carter mianowa? Eliego Wiesel  przewodnicz?cym Prezydenckiej Komisji w sprawie Holokaustu. W 1980 roku zosta? za?o?ycielem  United States Holocaust Memorial Council. Jest tak?e prezesem-za?o?ycielem paryskiej Uniwersalnej Akademii Kultur i przewodnicz?cym Elie Wiesel Foundation for Humanity, organizacji, któr? on i jego ?ona stworzyli do walki z oboj?tno?ci?, nietolerancj? i niesprawiedliwo?ci?. Elie Wiesel otrzyma? ponad 100 stopni honorowych szkó? wy?szych.

 

]]>
Mon, 18 Apr 2011 18:35:41 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=560&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 8/8]]>  

Ósma cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:25:17 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=555&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 7/8]]>  Siódma cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie]]> Mon, 07 Feb 2011 16:24:52 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=554&lang=en <![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 6/8]]>  

Szósta cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:24:28 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=553&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 5/8]]>  

Pi?ta cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:24:06 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=552&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 4/8]]>  

Czwarta cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:23:42 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=551&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 3/8]]>  

Trzecia cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie?

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:22:24 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=550&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 2/8]]>  

Druga cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w Warszawie

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:21:25 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=549&lang=en
<![CDATA[Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii - Dobrusia Karbowiak 1/8]]>  

Wyk?ad Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii", który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t". Wyk?ad i Panel odby?y si? 5 czerwca 2010 r. w Warszawie, w siedzibie centrum kulturalnego Nowy Wspania?y ?wiat przy ul. Nowy ?wiat 63. Wydarzenie to by?o cz??ci? II Tygodnia Weganizmu zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Empatia".

Prezentacja Dobrusi Karbowiak, porusza temat wczesnego ruchu feministycznego oraz jego zwi?zku z ruchem antywiwisekcyjnym i wegetarianizmem.  Wyk?ad ma charakter historyczny i skupa si? na omówieniu roli i znaczenia konkretnych postaci sufra?ystek – wegetarianek, które szczególnie zas?u?y si? dla obu ruchów. Referat zawiera bardzo du?o ciekawostek dotycz?cych stara? kobiet w walce z wiwisekcj? (jak odmawianie udzia?u w zaj?ciach medycznych, na których przeprowadzano eksperymenty na zwierz?tach, postawienie pomnika przypominaj?cego ludziom o psach – ofiarach wiwisekcji, czy ostatecznie utworzeniu szpitala, w którym zatrudniani byli tylko lekarze, którzy przez ca?y okres swojej kariery nie brali udzia?u w wiwisekcjach). Dowiadujemy si? tak?e o bardzo ciekawej publikacji  z 1892 r., dr Anny Kingsford pt.  The Perfect Way In Diet, poruszaj?cej kwestie wegetarianizmu, jego wp?ywu na zdrowie, styl ?ycia,  cierpienie zwierz?t. Nie brakuje te? w?tków trudnych, jak aresztowania i przymusowe karmienie w wi?zieniach protestuj?cych kobiet.

]]>
Mon, 07 Feb 2011 16:20:41 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=548&lang=en
<![CDATA[Europa przeciwko karze ?mierci - spot tv]]>  Spot  telewizyjny stworzony na zamówienie Rady Europy opowiadaj?cej si? przeciwko karze ?mierci.]]> Sun, 30 Jan 2011 20:37:18 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=545&lang=en <![CDATA[Reklama: etyczna, czyli jaka?]]>  Materia? przedstawia standardy UE wprowadzone w 2007 r,  których celem ma by? zapewnienie etycznej i odpowiedzialnej reklamy. W filmie zostaj? przedstawione poszczególne standardy,  obja?nione zostaje ich zastosowanie i wdra?anie w konkretnych firmach.
]]>
Sat, 29 Jan 2011 18:15:38 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=535&lang=en
<![CDATA[Szko?a ?ycia ("School of Life" 2004)]]>  

Materia? przedstawia krótkometra?owy film pt. "School of Life" (2004), który zdoby?  Nagrod? dla Najlepszego Brytyjskiego Filmu Krótkometra?owego w 2004r. Jakie jest rozwi?zanie zagadki ?ycia? Dlaczego tu jeste?my? Czemu s?u?y nasze ?ycie? Film stanowi interesuj?c? reakcj? na te, jak?e zajmuj?ce z perspektywy filozoficznej, pytania.

]]>
Fri, 28 Jan 2011 19:19:03 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=529&lang=en
<![CDATA[SEKS - "Alfabet filozoficzny Jacka Ho?ówki" 3/3]]>  

"Czy seks jest tematem filozoficznym?"  w Programie II Polskiego Radia zostaje zapytany profesor Jacek Ho?ówka. Wywiad porusza wiele ciekawych w?tków:  seks jako temat taboo/ seks jako  'floating seks' ?ród?o swobodnych, czasem wulgarnych rozmów. Przedstawione zostaj? liczne w?tki z historii seksualno?ci (od staro?ytno?ci po wspó?czesno??), omówiona  relacja seks - erotyka (czyli o oddzia?ywaniach kultury na nasz? seksualno??). Komentowane s? teorie Freuda, ale równie? pojawia si? sporo odniesie? do  najnowszych publikacji socjologicznych. Profesor Ho?ówka wspomina te? o wychowaniu seksualnym - w szko?ach i domu. Wywiad ciekawy, dobrze prowadzony.

?

]]>
Fri, 21 Jan 2011 22:18:24 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=520&lang=en
<![CDATA[SEKS - "Alfabet filozoficzny Jacka Ho?ówki" 2/3]]>  

"Czy seks jest tematem filozoficznym?"  w Programie II Polskiego Radia zostaje zapytany profesor Jacek Ho?ówka. Wywiad porusza wiele ciekawych w?tków:  seks jako temat taboo/ seks jako  'floating seks' ?ród?o swobodnych, czasem wulgarnych rozmów. Przedstawione zostaj? liczne w?tki z historii seksualno?ci (od staro?ytno?ci po wspó?czesno??), omówiona  relacja seks - erotyka (czyli o oddzia?ywaniach kultury na nasz? seksualno??). Komentowane s? teorie Freuda, ale równie? pojawia si? sporo odniesie? do  najnowszych publikacji socjologicznych. Profesor Ho?ówka wspomina te? o wychowaniu seksualnym - w szko?ach i domu. Wywiad ciekawy, dobrze prowadzony.

]]>
Fri, 21 Jan 2011 22:17:23 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=519&lang=en
<![CDATA[SEKS - "Alfabet filozoficzny Jacka Ho?ówki" 1/3]]>  

"Czy seks jest tematem filozoficznym?"  w Programie II Polskiego Radia zostaje zapytany profesor Jacek Ho?ówka. Wywiad porusza wiele ciekawych w?tków:  seks jako temat taboo/ seks jako  'floating seks' ?ród?o swobodnych, czasem wulgarnych rozmów. Przedstawione zostaj? liczne w?tki z historii seksualno?ci (od staro?ytno?ci po wspó?czesno??), omówiona  relacja seks - erotyka (czyli o oddzia?ywaniach kultury na nasz? seksualno??). Komentowane s? teorie Freuda, ale równie? pojawia si? sporo odniesie? do  najnowszych publikacji socjologicznych. Profesor Ho?ówka wspomina te? o wychowaniu seksualnym - w szko?ach i domu. Wywiad ciekawy, dobrze prowadzony.

]]>
Fri, 21 Jan 2011 19:57:59 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=516&lang=en
<![CDATA[Dlaczego warto zosta? wege tarianinem - PETA]]>  Krótki film stworzony przez organizacj? PETA (People for Ethical Treatment of Animals - Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierz?t)  zwi??le i dobitnie uzasadniaj?cy powody dla których powinni?my przej?? na wegetarianizm. S? one wymienione szybko, czasem w sposób ?artobliwy, czasem jednak poprzez ukazanie cierpienia, okaleczania i ?mierci zwierz?t.
]]>
Thu, 06 Jan 2011 16:55:32 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=511&lang=en
<![CDATA[Czy homoseksulalizm to kwestia wyboru?]]>  Kreskówka z dokumentu "Zbawienie dla gejów?" (org. "For the Bible tells me so") w docipny sposób krytykuj?ca kulturowo-spo?eczne etiologi? homoskesualizmu i wyja?niaj?c? jego etiologi? biologiczn?.
]]>
Mon, 03 Jan 2011 15:49:00 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=508&lang=en
<![CDATA[?mierciono?na pomoc Afryce - wywiad z Dambis? Moyo]]>  

Autorka ksi??ki "Dead Aid" Dambisa Moyo w wywiadzie dowodzi, ?e pi?tnastoletnia praktyka pomocy Afryce jednoznacznie wskazuje, i? pomoc rozwojowa jak i humanitarna przyczynia si? do wi?kszych szkód ni? jej zaniechanie.

]]>
Sun, 12 Dec 2010 16:42:48 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=507&lang=en
<![CDATA[Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka]]>  

Doskona?a animacja prezentuj?ca g?ówne tezy PowszechnejDeklaracji Praw Cz?owieka http://www.humanrightsactioncenter.org  (Created by Seth Brau Produced by Amy Poncher Music by Rumspringa courtesy Cantora Records)

]]>
Fri, 10 Dec 2010 21:22:09 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=506&lang=en
<![CDATA[Redystrybucja dóbr - prof. Milton Friedman (j.ang.)]]>  

Profesor Milton Friedman (wieloletni profesor Uniwersytetu w Chicago, znany ekonomista ameryka?ski, propagator kapitalizmu, krytyk socjalizmu) odpowiada na pytania dotycz?ce  redystrybucji dóbr.

]]>
Wed, 08 Dec 2010 02:12:09 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=505&lang=en
<![CDATA[Pobudki dla niemoralnych zachowa? - prof. Milton Friedman (j.ang)]]>  Profesor Milton Friedman (wieloletni profesor Uniwersytetu w Chicago, znany ekonomista ameryka?ski, propagator kapitalizmu, krytyk socjalizmu) opowiada o zwi?zku mi?dzy ustanowieniem wolnego rynku a zachowaniami moralnymi.]]> Wed, 08 Dec 2010 02:00:39 GMT http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=494&video_id=504&lang=en