About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Kierownik Centrum Monitorowania Dzia?a? Niepo??danych Leków i ?rodków Chemicznych Pomorskiego Centrum Toksykologii

Kierownik Pracowni Monitorowania Dzia?a? Niepo??danych Leków i Poprawy Bezpiecze?stwa Farmakoterapii przy Katedrze i Zak?adzie Farmakologii GUMed.

Sekretarz Oddzia?u Gda?skiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Cz?onek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego O/Gda?sk
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
www.cmdn.pl
Miejscowo??
Gda?sk

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
dr n. med.
Nazwa uczelni
Gda?ski Uniwersytet Medyczny, Pomorskie Centrum Toksykologii
Najwa?niejsze publikacje
Influence of chronic CMV infection on the selected parameters of lipid and carbohydrate metabolism in young and elderly healthy subjects. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Pozna?, Poland, 2012

Przyczyny, rodzaje i zasady post?powania w hipertermii, Nowa Medycyna 3/2010 (wspó?autorstwo z J. Foersterem)

Hipotomia ortostatyczna i zespó? zamkni?cia a fizjologia ?wiadomo?ci, Analiza i Egzystencja, 14/2011

Niebezpiecze?stwa zwi?zane z polipragmazj? w populacji osób starszych : ocena ryzyka polipragmazji na terenie województwa pomorskiego, Pom. Mag. Lek. 2011, nr 12, s. 10-12
Daria Schetz
Daria Schetz
 • Karma
 • Member since
 • Friday, 18 March 2011 19:53
 • Last online
 • 5 years ago
 • Profile views
 • 2467 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisĆ³w w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.