About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Styl: filozofia analityczna

Podstawowe zainteresowania filozoficzne: ontologia, zastosowania logiki w filozofii, filozofia umys?u, bioetyka.

Co do etyki zabijania (the ethics of killing) zwolennik etyki umiarkowanie antropocentrycznej (uwzgl?dnia si? interesy zwierz?t i ro?lin); przeciwko aborcji z wyj?tkiem sytuacji, gdy zagro?one jest ?ycie matki i p?odu ??cznie (tj. gdy jest zale?no?? drugiego ?ycia od pierwszego); dopuszcza kar? ?mierci (ale nie w przypadku osób uwik?anych w aborcj?, z wyj?tkiem sytuacji typu: pobicie [z zamiarem zabicia p?odu] matki oczekuj?cej dziecka, skutkiem czego poroni?a; wzgl?dnie pó?na aborcja ze szczególnym okrucie?stwem - kar? by ponosi? wykonawca).

Uwaga: czasem zmienia pogl?dy.
Poza tym spokojny obywatel :)
P?e?
M??czyzna

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
3city

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
dr
Nazwa uczelni
UG
Tomasz K?kol
Tomasz K?kol
9 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Saturday, 12 February 2011 22:32
 • Last online
 • 3 years ago
 • Profile views
 • 4169 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

.....
2011-04-03 19:59:20
.....
2011-04-02 17:36:55

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.