Members
Featured Members
Sort by:
Michael Dummett

Michael Dummett

Profil utworzony przez Redakcj? (Profile Created by Etyka Praktyczna)
Rafa? G?owacki

Rafa? G?owacki

Gdyby kto? potrzebowa? szybkiego i rzetelnego wyko?czenia wn?trz, polecam si? http://www.deconova.pl
Kamil Soko?owski

Kamil Soko?owski

"Powiadaj? na Cyprze, ?e myszy jedz? ?elazo" (Arystoteles, Opowiadania Zdumiewaj?ce)
Roman Tokarczyk

Roman Tokarczyk

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)
Krzysztof Hubaczek

Krzysztof Hubaczek

Najpopularniejsza etyka w populacji, to... etyka Kalego ;]

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.