Podkategorie

22 filmy, 4 podkategorii
3 filmy, 7 podkategorii
10 filmy, 3 podkategorii
17 filmy, 12 podkategorii
30 filmy, 11 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Zaanga?owane)

Zobacz film
Kategoria: Pornografia
Oceniany 3
Dokument na temat pornografii, mechanizmu w jaki uzale?nia oraz skutków jakie wywo?uje u poszczególnych ludzi i ca?ego spo?ecze?stwa. Du?o konkretów, ciekawe wypowiedzi osób zajmuj?cych si?...
Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film przedstawia podejrzenia dotycz?ce ataków z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center, stawiaj?ce tez?, ?e mog?y by? mistyfikacj? USA.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Film opowiada o aktywistach Animal Liberation Front (Front Wyzwolenia Zwierz?t), którzy w walce o prawa zwierz?t stosuj? metody takie jak: uwalnianie, wykradanie zwierz?t z laboratoriów, ferm, czy...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Xaviera Bayle (hiszpa?skiego artysty, aktywisty na rzecz zwierz?t), który odby? si? 30 maja 2009 roku w Instytucie Iberystyki UW w ramach Dni Przeciwko Korridzie. Korrida jest jedn? z...
Zobacz film
Kategoria: Aborcja
Oceniany 3
Materia? prezentuje wyk?ad dr Johna R. Linga, który odby? si? 24.10.2009 w Toruniu. John Ling jest pisarzem, mówc? i konsultantem w kwestiach bioetycznych prezentuj?cym stron? ewangelickiego ruchu...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Przemówienie papie?a Jana Paw?a II (Karola Wojty?y) wyg?oszone w Kaliszu 1997r. na temat warto?ci ?ycia i roli chrze?cijan polegaj?cej na jego obronie, czy tworzeniu wzorców kulturowych...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 3 z 14

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl