Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "society"

Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Przeprowadzony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda wyk?ad pt. "Free to choose" na temat sprawiedliwo?ci libertaria?kiej. Opis w j?zyku angielskim:  Sandel introduces the...
Zobacz film
Kategoria: Podzia? dóbr
Oceniany 3
Profesor Milton Friedman (wieloletni profesor Uniwersytetu w Chicago, znany ekonomista ameryka?ski, propagator kapitalizmu, krytyk socjalizmu) odpowiada na pytania dotycz?ce  redystrybucji dóbr.
Zobacz film
Oceniany 3
Druga cz??? wyk?adu z serii "Poj?cie zarz?dzania i ewolucja idei zarz?dzania" (Concept of Management and Evolution of Management thought) pt. "Zarz?dzanie i spo?ecze?stwo: Odpowiedzialno?? spo?eczna...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Wyk?ad wyg?oszony przez prof. Michaela Sandela na Uniwersytecie Harvarda pt. "A Lesson in Lying" (Lekcja k?amstwa) dotycz?cy etycznego uj?cia koncepcji k?amstwa w filozofii Immanuela Kanta oraz...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl