Kategorie fimĂłw (Jako?? ?ycia)

Zobacz film
Kategoria: Jako?? ?ycia
Oceniany 3
Profesor, lekarz -  Theodore Ganiats mówi o tym, czym jest jako?? ?ycia, co sk?ada si? na poj?cie "jako?ci ?ycia", czy mo?na j? zmierzy?, a tak?e jak starzenie si?/dojrzewanie  wp?ywa na...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl