Kategorie fimĂłw (W?asno??)

Zobacz film
Kategoria: W?asno??
Oceniany 3
Profesor Milton Friedman (wieloletni profesor Uniwersytetu w Chicago, znany ekonomista ameryka?ski, propagator kapitalizmu, krytyk socjalizmu) opowiada o zwi?zku mi?dzy ustanowieniem wolnego rynku a...
Zobacz film
Kategoria: W?asno??
Oceniany 3
W tym materiale prof. Milton Friedman odpowiada na pytania dotycz?ce relacji mi?dzy moralno?ci? a kapitalizmem.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl