Video Information

Ewelina Czupryniak » 3pm - Jun 6, 2010

Debata, w której wzi?li udzia? Peter Singer (mówi?cy o etycznym problemie wykorzystywania zwierz?t w biotechnologii) oraz Michael Sandel (mówi?cy o etycznych aspektach u?ycia osi?gni?? in?ynierii...

Ocena: 2.7 (567 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl