Video Information

Begina Cox » 12pm - Sep 17, 2010

Krótka wypowied? Jean Bethke Elshtain, prof. etyki spo?ecznej i politycznej z Uniwersytetu Chicago, autorki ponad 13 ksi??ek, na temat potrzeby u?ycia s?owa "z?o". Wed?ug prof. Elshtain s?owo to...

Ocena: 2.6 (546 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl