piÄ…tek, 11 czerwca 2010 10:32

Polityka prywatno?ci

§ 1. WST?P:
Niniejsza Polityka prywatno?ci portalu EtykaPraktyczna.PL zosta?a sporz?dzona w oparciu o ustaw? o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Polityka prywatno?ci jest dost?pna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 2. ZBIERANE DANE:
Aktywne - to dane, które U?ytkownik decyduje si? ?wiadomie wprowadzi? do systemu. S? to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imi?, nazwisko, data urodzenia, p?e?, adres e-mail), dane uzupe?niaj?ce profil (takie jak zawód, wykszta?cenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi U?ytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysy?anych wiadomo?ciach, itp. Ponadto Administratorzy przechowuj? wszystkie wiadomo?ci wys?ane do nich przez U?ytkowników. Wszelkie dane aktywne s? zbierane od U?ytkowników dobrowolnie.
Pasywne - to takie dane, które s? zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezale?nie od U?ytkownika. S? to m.in. adres IP, typ przegl?darki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane s? odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wgl?dem osób nieupowa?nionych. Administratorzy o?wiadczaj?, ?e dane te nigdy nie b?d? sprzedawane osobom trzecim oraz udost?pniane osobom nieupowa?nionym. Nale?y jednak pami?ta?, ?e wi?kszo?? danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych U?ytkowników. Administratorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody lub straty U?ytkowników wynikaj?ce z publikacji przez nich wszelkich danych.
W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostan? udost?pnione odpowiednim organom ?cigania. Dane zbierane automatycznie mog? zosta? wykorzystane do analizy aktywno?ci u?ytkowników.
§ 4. KONTAKT Z U?YTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do kontaktu z U?ytkownikiem za pomoc? adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynk? pocztow? na portalu. Wiadomo?ci mog? dotyczy? zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w dzia?aniu portalu, itd.), jak i u?ytkowania konta (np. wiadomo?ci informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomo?ciach, zablokowanie konta, itd.). U?ytkownik ma prawo zrezygnowa? z otrzymywania tych wiadomo?ci, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dost?pne s? pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html
§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
U?ytkownicy maj? mo?liwo?? samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. U?ytkownik ma prawo w ka?dej chwili usun?? swoje konto, a dost?p do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Nale?y pami?ta?, ?e usuni?cie konta wi??e si? z niewy?wietlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usuni?ciem z bazy danych. Jest to spowodowane wzgl?dami technicznymi.
Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do usuni?cia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.
§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNO?CI:
Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatno?ci poprzez publikacj? nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 7. KONTAKT:
W razie w?tpliwo?ci dotycz?cych Regulaminu, Polityki prywatno?ci lub dzia?ania portalu prosimy o kontakt przez formularz dost?pny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
§ 1. WST?P:
Niniejsza Polityka prywatno?ci portalu EtykaPraktyczna.PL zosta?a sporz?dzona w oparciu o ustaw? o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Polityka prywatno?ci jest dost?pna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 2. ZBIERANE DANE:Aktywne - to dane, które U?ytkownik decyduje si? ?wiadomie wprowadzi? do systemu. S? to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imi?, nazwisko, data urodzenia, p?e?, adres e-mail), dane uzupe?niaj?ce profil (takie jak zawód, wykszta?cenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi U?ytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysy?anych wiadomo?ciach, itp. Ponadto Administratorzy przechowuj? wszystkie wiadomo?ci wys?ane do nich przez U?ytkowników. Wszelkie dane aktywne s? zbierane od U?ytkowników dobrowolnie.Pasywne - to takie dane, które s? zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezale?nie od U?ytkownika. S? to m.in. adres IP, typ przegl?darki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane s? odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wgl?dem osób nieupowa?nionych. Administratorzy o?wiadczaj?, ?e dane te nigdy nie b?d? sprzedawane osobom trzecim oraz udost?pniane osobom nieupowa?nionym. Nale?y jednak pami?ta?, ?e wi?kszo?? danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych U?ytkowników. Administratorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody lub straty U?ytkowników wynikaj?ce z publikacji przez nich wszelkich danych. W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostan? udost?pnione odpowiednim organom ?cigania. Dane zbierane automatycznie mog? zosta? wykorzystane do analizy aktywno?ci u?ytkowników. 

§ 4. KONTAKT Z U?YTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do kontaktu z U?ytkownikiem za pomoc? adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynk? pocztow? na portalu. Wiadomo?ci mog? dotyczy? zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w dzia?aniu portalu, itd.), jak i u?ytkowania konta (np. wiadomo?ci informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomo?ciach, zablokowanie konta, itd.). U?ytkownik ma prawo zrezygnowa? z otrzymywania tych wiadomo?ci, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dost?pne s? pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html

§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
U?ytkownicy maj? mo?liwo?? samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. U?ytkownik ma prawo w ka?dej chwili usun?? swoje konto, a dost?p do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Nale?y pami?ta?, ?e usuni?cie konta wi??e si? z niewy?wietlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usuni?ciem z bazy danych. Jest to spowodowane wzgl?dami technicznymi.Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do usuni?cia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.

§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNO?CI:
Administratorzy zastrzegaj? sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatno?ci poprzez publikacj? nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 7. KONTAKT:
W razie w?tpliwo?ci dotycz?cych Regulaminu, Polityki prywatno?ci lub dzia?ania portalu prosimy o kontakt przez formularz dost?pny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!
W gĂłrÄ™