Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Most Reviewed Listings 

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

★★★★½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Czas samobójców

★★

Czas samobójców Szybkie tempo ?ycia, stres, ci?g?a potrzeba wykazywania si? przed innymi swoimi zdolno?ciami jak i narastaj?ce poczucie izolacji, niew?tpliwie sprzyjaj? autodestrukcji. Poza tym my, Polacy z naszym odwiecznym duchem romantyzmu i ch?ciami do heroicznych cz ...

Category:Samobójstwo

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutków. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twórcy snuj? fabu??, której g?ównym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, który w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krótkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

★

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna Artyku? przedstawia historie, w których mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.

Category:Aborcja

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

★★★★★

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, który opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Dyskryminacja gatunkowa

★

Autor artyku?u porusza istotn? w etyce kwesti? zwi?zan? z dyskryminacj? rasow?, gatunkow? itp. Jest tu mowa równie? na temat wegetarianizmu i ochrony zwierz?t.

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an A...

★★

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an Abortion? Usually debates about abortion focus on politics and the law: should abortion be outlawed and treated like the murder of a human person, or remain a legal choice available to all women? Behind the debates are more fundamental ethical questions which aren’ ...

Category:Aborcja

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw

★★★★★

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw Strona przedstawia nowy index porównywania pa?stw, tzn. HPI (The Happy Planet Index). Indeks "Szcz??liwej planety" skupia si? na poziomie satysfakcji z ?ycia obywateli oraz na ekologicznych czynnikach dobrego ?ycia. Strona zawiera bardzo praktyczne interakty ...

Krzywda zwierz?t jako problem moralny

★★★★

Krzywda zwierz?t jako problem moralny Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobójstwie, wegetarianizmie i wspó?czuciu.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl