Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Recently Added Listings RSS

Konsekwencjalizm kantowski D.Cummiskey'a i D.Parfita a ...

Standardowy, podr?cznikowy wyk?ad etyki ujmuje kantyzm jako form? deontologii. Wp?yw na to mia? sam I.Kant, który krytykowa? konsekwencjalizm i broni? prawomocno?ci deontycznych rygorów. Wielu jego kontynuatorów podziela jego opinie, uznaj?c, ?e etyk-kantysta musi ...

Category:Etyka ogólna

Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzuj?cym si? dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony by? on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, ca?o?ciowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym por ...

Category:Etyka ogólna

Eliminacja etyki a realizm racji

Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez oko?o 30% filozofów analitycznych. Podzielaj? oni przekonanie, ?e nie istniej? moralne w?asno?ci, fakty czy warto?ci. Przez d?ugi okres rozwijany by? on zw?aszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publi ...

Category:metaetyka

Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Dobro w tradycji filozofii analitycznej Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej. W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie – metaetycznej – zadaje si? py ...

Category:Etyka ogólna

Etyka

Etyka Seks przedma??e?ski jest z?em. Aborcji dokonuj? mordercy, homoseksualizm jest sprzeczny z natur?, nie ma istotnej ró?nicy mi?dzy zabiciem dziecka i zabiciem delfina, kobiety powinny by? traktowane na równi z m??czyznami, powinna istnie? kara ?mierci dla gwa?cic ...

Category:Studia wy?sze

Kobiety i w?adza

Kobiety i w?adza Magdalena ?roda w swojej najnowszej ksi??ce dokonuje przegl?du stereotypów, uprzedze?, "prawd niezmiennych", na których ufundowane s? spo?eczne, jak równie? polityczne opinie dotycz?ce kobieco?ci, m?sko?ci, rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, prostytucji. Zajmu ...

Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta

"Monografia Paw?a ?ukowa jest wybitn? prac? z filozofii medycyny. Jest kompletna teoretycznie, ?mia?a, oryginalna i ma wyra?ne konsekwencje praktyczne. Proponowana w niej metoda rozwi?zania problemów pojawiaj?cych si? w relacji lekarz?pacjent zosta?a przemy? ...

Ma?a ksi??ka o tolerancji

Ma?a ksi??ka o tolerancji Autorka prof. Magdalena ?roda w przyst?pny sposób wyja?nia poj?cie tolerancji i jego histori?. Na konkretnych przyk?adach wskazuje jakie zagro?enia powoduj? wrogie stereotypy, uprzedzenia i wynikaj?ce z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych osób i ca?yc ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl