Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej
Listings RSS
Add your listing here

Medyczne usprawnianie cz?owieka

Artyku? prof. Jerzego Vetulaniego, wybitnego neurobiologa i psychofarmakologa. Artyku? ten porusza temat budz?cy oczywiste kontrowersje, ukazuj?cy nowe i nie?atwe cz?sto do akceptowania oblicza i drogi rozwoju wspó?czesnej medycyny. Od medycyny wspó?czesnej ?? ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl