Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Listings RSS

W stron? morza / Mar adentro

★★★★½

W stron? morza / Mar adentro Film poruszaj?cy problem eutanazji. Film jest opowie?ci? o ?yciu Ramona Sampedro (Javier Bardem), cz?owieka który przez prawie 30 lat swojego ?ycia toczy? walk? o... ?mier?, która w jego rozumieniu by?a ucieczk? od cierpie?. Po ci??kim wypadku zosta? sparali?ow ...

Typfilm
J?zykpolski

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodsta...

★★★★★

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodstawowych Nowoczesny podr?cznik prof. Magdaleny ?rody, znanej filozofki i dzia?aczki publicznej, stanowi doskona?? podstaw? dla wolnej i odpowiedzialnej dyskusji na tematy fundamentalne dla naszego ?ycia: mi?o?ci, wolno?ci, szcz??cia, obowi?zku. Dostarcza wiedzy z ...

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

★★★★½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Nasza klasa/ Klass (2007)

★★★★½

Nasza klasa/ Klass (2007) Film wbrew pozorom nie dotyczy popularnego portalu internetowego, ale opowiada przejmuj?c? histori? Joosep'a - introwertycznego nastolatka, którego milcz?ce usposobienie staje si? powodem braku akceptacji ze strony klasy, do której ucz?szcza. Ch?opiec znajduje ...

Typfilm
J?zykinny

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl