Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Bez regu? (Unthinkable)

★★★★★

Bez regu? (Unthinkable) Czy je?li jedynym sposobem na rozbrojenie 3 bomb atomowych znajduj?cych si? w zaludnionych miastach jest torturowanie winnych i niewinnych, czy powinni?my torturowa?? Czy 3 miliony ewentualnych ofiar usprawiedliwiaj? dzia?anie "bez regu? moralnych?" Film ...

Badania prenatalne narz?dziem selekcji eugenicznej

Badania prenatalne narz?dziem selekcji eugenicznej Bardzo ciekawy artyku? o badaniach prenatalnych jako selekcji. Autor ukazuje historyczne przyk?ady selekcji, oraz ludzi którzy pomimo chorób genetycznych wnie?li du?y wk?ad w kulture.

Bezpiecze?stwo - problem globalny

Tak jak rzeczywisty pocz?tek XX wieku zwykle kojarzy si? z wielk? wojn? (czyli pierwsz? wojn? ?wiatow?, jak j? nazwano gdy wybuch?a druga), której skala, ofiary i okrucie?stwo a tak?e nowoczesne technologie, jednoznacznie wprowadzi?y ?wiat w now? epok?, tak ...

Kategoria:Terroryzm

Bro? nuklearna, etyka, moralno?? i prawo.

Bro? nuklearna, etyka, moralno?? i prawo. Artyku? po?wi?cony etyce tworzenia i u?ywania broni nuklearnej.

Blog (Aposto?)

Blog (Aposto?) Blog z fajnymi przemy?leniami dotycz?cymi ko?cio?a ,homoseksualzimu,aborcji,in vitro itd. Warte polecenia...

Kategoria:Etyka a religia
Autoraposto?
Typlink
J?zykpolski

Bezmy?lna wolno??

Istota wolno?ci od staro?ytno?ci po wspó?czesno??. Czym rzeczywi?cie jest prawdziwa wolno???

Bromba i filozofia

Bromba i filozofia Wrzesie? 2004 - Bromba od dawna interesuje si? filozofi?. Mo?na powiedzie?, ?e to jej Wielka Pasja. Ka?dy, kto pozna? Bromb? wiele lat temu, nie poczuje si? rozczarowany. Tak, to znów ona! Ona a tak?e inni mieszka?cy Naszej Okolicy. Glu?, Fikander, Malwinka, ...

Bajki filozoficzne

Bajki filozoficzne Przedstawiamy 60 bajek i przypowie?ci zaczerpni?tych z filozofii zachodniej, m?dro?ci Wschodu, mitologii. Do ka?dej do??czono komentarz, który wprowadzi Ci? do pracowni filozofa. A tam... Mo?esz wykroczy? poza dos?owne znaczenie bajki, mo?esz stawia? pytania ...

Bez mojej zgody/ My Sister's Keeper (2009)

Bez mojej zgody/ My Sister's Keeper (2009) Film poruszaj?cy etyczne problemy zwi?zane z eugenik?, transplantacj? oraz zakresem obowi?zku pomocy innym. Annie nic nie dolega, a mimo to ?yje tak, jakby by?a ob?o?nie chora. W wieku trzynastu lat ma ju? za sob? niejedn? operacj?, wielokrotnie oddawa?a ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl