Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Kategorie
Pozycje w katalogu

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodsta...

★★★★★

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodstawowych Nowoczesny podr?cznik prof. Magdaleny ?rody, znanej filozofki i dzia?aczki publicznej, stanowi doskona?? podstaw? dla wolnej i odpowiedzialnej dyskusji na tematy fundamentalne dla naszego ?ycia: mi?o?ci, wolno?ci, szcz??cia, obowi?zku. Dostarcza wiedzy z ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an A...

★★

Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an Abortion? Usually debates about abortion focus on politics and the law: should abortion be outlawed and treated like the murder of a human person, or remain a legal choice available to all women? Behind the debates are more fundamental ethical questions which aren’ ...

Kategoria:Aborcja

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Etyka jako wiara w dobro

★★★

Religia przykazuje mi?owa?. Przykazanie to ma sens tam, gdzie bez niego mi?owanie by nie wyst?pi?o, ma sens dla tego, który bez niego by nie mi?owa?. Je?li jednak rozumie? owo przykazanie zarazem etycznie, to wówczas religia czyni z etyki, która jest mo?no?ci?, po ...

Kategoria:Etyka a religia

Etyczne aspekty korzystania z internetu

★★★

Internet nie jest sam w sobie dobry ani z?y. Nie jest to jedyny ?rodek do czynienia dobra ani jedyny do czynienia z?a.

Kategoria:Komputer

Etyka w biznesie. "Mówi? mi, ci?gle mówi?!"

Artyku? to ogólny ogl?d na etyk? biznesu, jej funkcjonowanie, a tak?e niedoskona?o?ci. Autor przekazuje w tek?cie proste rady, których ka?dy powinien si? trzyma?, chc?c prowadzi? biznes etyczny.

Eutanazja – za czy przeciw?

Tekst autorstwa Marcina Kwieka

Kategoria:Eutanazja

Eutanazja w uj?ciu Ko?cio?a

Eutanazja w uj?ciu Ko?cio?a

Kategoria:Eutanazja

Eutanazja – uregulowania prawne w Polsce i na ?wiecie s...

Eutanazja – uregulowania prawne w Polsce i na ?wiecie spojrzenie medyka s?dowego

Kategoria:Eutanazja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl