Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Gro?ba terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie

★★★★★

Terroryzm to wielokrotnie nadu?ywane s?owo - klucz. S?u?y nie tyle zdefiniowaniu okre?lonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalnego stosunku do niego. Mimo toczonych od wielu lat dyskusji nie uda?o si? wypracowa? jego powszechnie akceptowanej definic ...

Kategoria:Terroryzm

Genetyka

Francois Chapeville urodzony w Polsce profesor genetyki, wieloletni dyrektor naukowy Instytutu im. Jacquesa Monoda w Pary?u

Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta

"Monografia Paw?a ?ukowa jest wybitn? prac? z filozofii medycyny. Jest kompletna teoretycznie, ?mia?a, oryginalna i ma wyra?ne konsekwencje praktyczne. Proponowana w niej metoda rozwi?zania problemów pojawiaj?cych si? w relacji lekarz?pacjent zosta?a przemy? ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl