Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia Od kiedy w 1997 roku brytyjscy naukowcy dokonali udanego sklonowania owcy imieniem Dolly, temat in?ynierii genetycznej sta? si? wa?nym zagadnieniem dysputy publicznej. Jest ona jednak zdominowana nie przez zagadnienia techniczne, które s? tak bardzo skomplik ...

In vitro a sztuka dobrego ?ycia

In vitro a sztuka dobrego ?ycia W?tpliwo?ci etyczne pojawiaj? si? z dwóch powodów: po pierwsze w celu uzyskania jednego dziecka trzeba po?wi?ci? kilka istnie?; po drugie dziecko jest traktowane i wytwarzane jak produkt, zale?ny wy??cznie od naszej woli.

Ingerencja prawa w sfer? wolno?ci w trudnych przypadkac...

Ingerencja prawa w sfer? wolno?ci w trudnych przypadkach O zwi?zkach prawa i moralno?ci na poziomie stosowania prawa mo?na powiedzie? tyle, ?e s? one oczywiste ze wzgl?du na terminy warto?ciuj?ce, otwarte, niejednoznaczne czy ogólne, wyst?puj?ce w przepisach prawa oraz ze wzgl?du na posiadanie przez organ stosuj?c ...

Kategoria:Etyka a prawo

Ignorancja w s?u?bie ob?udy - o etyce w polskich szko?a...

Artyku? prof. Jana Hartmana opisuj?cy problemy i hipokryzj? zwi?zan? z wprowadzaniem etyki do szkó?. Jak pisze autor, zmierzamy w kierunku, jakiego ?yczy sobie Ko?ció?, a wi?c jak najgorszym. Za kilka lat b?dziemy mieli sytuacj? nast?puj?c?. Oto w wi?kszo?ci sz ...

Kategoria:Edukacja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl