Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Krzywda zwierz?t jako problem moralny

★★★★

Krzywda zwierz?t jako problem moralny Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobójstwie, wegetarianizmie i wspó?czuciu.

Kara ?mierci

★

Argumenty za kar? ?mierci

Kategoria:Kara ?mierci

Klucz do cz?owiecze?stwa - Stanis?aw ?aryn

★★★

Krótki artyku? b?d?cy atakiem skierowanym przeciwko niektórym argumentom proaborcyjnym opublikowanym w katolickim pi?mie internetowym Fronda

Kategoria:Aborcja

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, który w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krótkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Królestwo spokoju: Podró? do domu / Peaceable Kingdom: The Jo...

★★★★★

Królestwo spokoju: Podró? do domu / Peaceable Kingdom: The Journey Home (2004) Film dokumentalny poruszaj?cy tematyk? szowinizmu gatunkowego z niezwykle fascynuj?cej perspektywy. Film opowiada histori? przemiany ludzi na co dzie? zajmuj?cych si? przemys?ow? hodowl? zwierz?t - ameryka?skich farmerów, którzy w pewnym momencie swojego doros? ...

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?c...

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?cija?skiej? Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, je?li szanuje ?ycie oraz integralno?? embrionu i p?odu ludzkiego, d??y do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia si? prawu moralnemu wtedy, gdy w zale?no?ci od wyników prowadzi do przerwa ...

Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro?

Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro? Stanowisko etyki katolickiej wobec wielu problemów moralnych ulega?o zmianie wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Czasem ulega?o ono z?agodzeniu (wyst?pki wobec wiary nie s? tak pot?piane jak w ?redniowieczu), a niekiedy zaostrzeniu jak w przypadku aborcji. E ...

Korupcja w do?wiadczeniu codziennym

Podsumowanie bada? dotycz?cych zachowa? korupcyjnych, ich okoloczno?ciach, miejscach i cz?sto?ci wyst?powania. Poruszana jest tak?e kwestia karalno?ci za wr?czanie ?apówek i podejscie zwyk?ych obywateli do tego tematu.

Kategoria:Etyka biznesu
AutorCBOS
Typlink
J?zykpolski

Klonowanie cz?owieka jako wyzwanie.

W artykule tym autor próbuje wybiec refleksj? i wyobra?ni? w przysz?o??, sformu?owa? wizj? tego, co mo?liwie nas czeka. Rozwa?a, z jakimi dylematami moralnymi przyjdzie si? nam wtedy zmierzy?, jak to wp?ynie na wygl?d naszego ?wiata, szczególnie na widzenie sie ...

Kategoria:Klonowanie

Kontrowersje - klonowanie

Kontrowersje - klonowanie Klonowanie cz?owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemo?liwe - nie potrafimy reprodukowa? poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru cz?owieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do osob ...

Kategoria:Klonowanie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl