Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Lenin i Gandhi*

Artyku? ten dotyczy wielkich problemów historycznych, epistemologicznych i w rezultacie politycznych, b?d?cych przedmiotem rozwa?a? niepos?usze?stwa obywatelskiego.

Ludzkie zw?oki jako obiekt badawczy: dowolno?? dzia?a? ...

Ludzkie zw?oki jako obiekt badawczy: dowolno?? dzia?a? czy normowanie?

Kategoria:Etyka medyczna

Lojalno?? i odpowiedzialno??

"W artykule tym chcia?bym wskaza? na dialektyczny zwi?zek, który ??czy poj?cia odpowiedzialno?ci i lojalno?ci, a co za tym idzie, na twórczy antagonizm tych fenomenów moralnych i politycznych, którego uniwersalnym rozwi?zaniem móg?by si? sta? globalny ustrój wolno?ci, okre ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl