Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

★★★★½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Manifest Dobrostanu jako celu uprawiania polityki

Manifest Dobrostanu jako celu uprawiania polityki Manifest Australijskiego ThinkTanku, który wzywa do uczynienia z dobrobytu i szcz??cia obywateli podstawego celu dzia?alno?ci politycznej, spo?ecznej i ekonomicznej

Mi?o??

Mi?o?? Ka?dy z nas, ludzi, zapewne nie raz zastanawia? si? nad tym, czym ona w?a?ciwie jest, jak przychodzi i czy mo?e odej??. Mi?o??... s?owo, które na naszych ustach i na ustach innych pojawia si? niemal co dzie?. Jaka jest jednak jej istota? Co kryje si? za tym ...

Kategoria:Mi?o??

Moralno?? a zwierz?ta

Moralno?? a zwierz?ta Autor przedstawia krótko histori? praw cz?owieka oraz praw zwierz?t. Mówi te? o pogl?dzie Petera Singera - wspó?czesnego filozofa, utylitarysty - w kwestii poszanowania praw zwierz?t.

Kategoria:Zwierz?ta

MIE? I BY? – ETYKA POSIADANIA

Tekst mówi, ?e posiadanie dóbr materialnych jest nierozerwalnie zwi?zane z natur? cz?owieka.

Kategoria:Etyka biznesu

Max Weber, Etyka absolutna a polityka

Artyku? przedstawia rzeczywisty stosunek pomi?dzy etyk? a polityk?.

Mi?dzy ?wi?to?ci?, a warto?ci? ?ycia: w perspektywie kl...

"Im wi?cej wiemy tym wi?cej mamy obowi?zków i tym wi?ksz? odpowiedzialno??. Dynamiczny rozwój biologii niesie wiele nadziei na uwolnienie ludzko?ci od chorób genetycznych. Wdro?enie my?li naukowej w ?ycie z konieczno?ci musi być zwi?zane z rozwojem technologii. Jest ...

Kategoria:Klonowanie

Mobbing - co warto wiedzie?, jak si? broni?

Artyku? skierowany nie tylko do kobiet. Opisane w nim s? zachowania typowe dla osoby mobbuj?cej, sposoby jakimi mo?na si? broni?, oraz miejsca gdzie mo?na szuka? pomocy.

Kategoria:Etyka biznesu
AutorD.A.E.
Typlink
J?zykpolski

Metaethics

Wprowadzenie do podstawowych zagadnie? z metaetyki.

Kategoria:metaetyka

Moralno?? a religia

Moralno?? a religia Jakie jest powi?zanie moralno?ci i religii? Czy istnieje moralno?? religijna i co to takiego?

Kategoria:Etyka a religia

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl