Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Odezwa Abolicjonistów Praw Zwierz?t

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Odezwa Abolicjonistów Praw Zwierz?t Plik w j. polskim ze zwi?z?? prezentacj? przes?ania "Abolicjonistów Praw Zwierz?t" wraz z linkiem do strony. Podej?cie abolicjonistów rozwijane jest przez prof. Gary L. Francione. Jego g?ównym przes?aniem jest obrona praw zwierz?t oraz uzasadnianie tezy, ?e naszym ...

Kategoria:Zwierz?ta

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce Mam dylemat! – oto najcz?stszy sposób definiowania sytuacji, w której musimy dokonywa? wyboru mi?dzy ró?nymi postawami, warto?ciami itp. Ka?dy z nas w swoim ?yciu staje wielokrotnie przed tego typu wyzwaniem. Jednak nie ka?da sytuacja jest dylematem w sensie ?cis? ...

O eutanazji

artyku? traktuj?cy o stosunku Ko?cio?a katolickiego w stosunku do eutanazji.

Kategoria:Eutanazja

Obywatelskie niepos?usze?stwo w ?wietle warto?ci

,,Tylko ci, którzy chc? by? pos?uszni prawu, powinni mie? przywilej stosowania obywatelskiego niepos?usze?stwa w stosunku do niesprawiedliwego prawa. To jest ca?kowicie ró?ne od zachowania si? zbrodniarzy, poniewa? obywatelskie niepos?usze?stwo winno by? stosow ...

O niew?a?ciwym rozumieniu tolerancji

Ka?dy z nas pragnie akceptacji w spo?ecze?stwie, pragnie poczucia bezpiecze?stwa i wolno?ci. Ka?dy szuka dobrych warunków do godnego ?ycia.?yjemy w czasach gdzie tworzy si? wielorasowe spo?ecze?stwo nowego typu. Aby to przej?cie by?o jak najmniej bolesne mus ...

Kategoria:Tolerancja

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego Wielow?tkowy artyku?, który definiuje seks, omawia jego funkcje, przechodz?c nast?pnie do przeanalizowania koncepcji religijnych i teorii etycznych odnosz?cych si? do ?ycia seksualnego cz?owieka. Autor wychodzi z za?o?enia, ?e przedstawienie rozwa?a? "na tem ...

O problemie pornografii inaczej

Prof. Lech Ostasz - "S?dz?, ?e wi?kszo?? autorów pisz?cych o pornografii zapoznaje problem. Trzeba odwróci? jego przedmiot. Problemem psychologicznym, spo?ecznym, w jakim? aspekcie i prawnym jest nie to, ?e kto? ukazuje i ogl?da nago?? i akty seksualne, lec ...

Kategoria:Pornografia

O etyce psychoterapeuty

W tek?cie jest mowa o etycznym aspekcie pracy psychoterapeuty.

O warto?ci i dynamice przyja?ni wed?ug Arystotelesa

O warto?ci i dynamice przyja?ni wed?ug Arystotelesa "Pocz?tkiem przyja?ni opartej na cnocie jest rozpoznanie dobrego charakteru przyjaciela, które to poznanie dokonuje si? przez obserwacj? jego dzia?a? i zachowa?. To w?a?nie dobry charakter sk?ania mnie do wyra?ania i ?yczenia drugiemu wszystkiego, co najleps ...

Kategoria:Przyja??

O Wolno?ci

O Wolno?ci Wyk?ad prof. Wojciecha Sadurskiego na temat wolno?ci w ogólno?ci, jak i "wolno?ci szczegó?owych" (wolno?? prasy, sumienia, wyznania). Prof. porusza równie? problemy wolno?ci i prawa, wolno?ci i moralno?ci

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl