Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Reakcja NATO na terroryzm

Terroryzm nie zawsze by? postrzegany przez NATO jako tak istotny problem bezpiecze?stwa. Chocia? Koncepcja Strategiczna z 1999 roku – dokument okre?laj?cy wyzwania dla Sojuszu oraz sposoby ich pokonywania – dostrzeg?a terroryzm jako nowe zagro?enie w erze ...

Kategoria:Terroryzm

Raport o stanie patriotyzmu

Geneza patriotyzmu jako mi?o?ci wobec Ojczyzny i wspólnoty narodowej.Powinno by? to nie tylko uczucie a równie? postawa s?u?by wspólnocie.Patiota dzi? i kiedy?.Jak powinny sie przejawia? emocje,jak postawa u cz?owieka,który kieruje sie b?d? potrebuje kierowa? patriot ...

Kategoria:Patriotyzm

Reklama spo?eczna

Reklama spo?eczna poruszaj?ca temat bullyingu.

Kategoria:Reklama
Autornn
Typfilm

Ró?ne oblicza agresji

Autor powy?szego tekstu ukazuje nam ró?ne aspekty agresji w otaczaj?cym nas ?wiecie. Jest to pokazane w doskona?y sposób psychologiczny i spo?eczny.

Rasizm, czyli p?tla czasu

Praca o rasizmie, która rasistom mo?e pomóc zrozumie? co w ?yciu jest na prawd? wa?ne.

Kategoria:Rasizm

Religia a seksualno??

Tekst J. Genovesiego dotycz?cy religii oraz seksualno?ci

Rezygnacja z podtrzymywania ?ycia

Rezygnacja z podtrzymywania ?ycia Przy wszystkich sporach wokó? dopuszczalnej czy niedozwolonej rezygnacji z podtrzymywania ?ycia jest pewien przypadek, w którym ta medyczna decyzja powszechnie – lub niemal powszechnie – uchodzi za moralnie usprawiedliwion?.

Kategoria:Eutanazja

Rola sprawiedliwo?ci jako elementu idei prawa

Rola sprawiedliwo?ci jako elementu idei prawa Koncepcja Gustawa Radbruch: próba oparcia prawa o zasady s?uszno?ci i sprawiedliwo?ci jako szansa przeciwstawieniu si? ustawowemu bezprawiu (mowa np. o ustawodawstwie nazistowskim)

Kategoria:Etyka a prawo

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl