Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

W stron? morza / Mar adentro

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

W stron? morza / Mar adentro Film poruszaj?cy problem eutanazji. Film jest opowie?ci? o ?yciu Ramona Sampedro (Javier Bardem), cz?owieka który przez prawie 30 lat swojego ?ycia toczy? walk? o... ?mier?, która w jego rozumieniu by?a ucieczk? od cierpie?. Po ci??kim wypadku zosta? sparali?ow ...

Typfilm
J?zykpolski

Wolno?? s?owa dla Singera, wolno?? od Camerona.

ā˜…ā˜…

Wolno?? s?owa wymaga bowiem aby?my wys?uchali wszystkich, nawet tych z którymi daleko nam do zgody i zbli?enia w kwestiach dotycz?cych podstawowych warto?ci, nawet najbardziej – jak nam si? wydaje bzdurnych i idiotycznych pomys?ów, idei, pogl?dów.

Kategoria:Wolno?? s?owa

Wiedza o etyce

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Wiedza o etyce Ksi??ka adresowana jest do uczniów, studentów a tak?e do wszystkich zainteresowanych my?l? etyczn?. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, które przedstawiaj? kolejno: podstawy etyki ogólnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczeg ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Wokó? problemu klonowania cz?owieka

Technologia klonowania somatycznego ssaków jest wci?? ma?o efektywna, trwaj? jednak intensywne prace nad jej udoskonaleniem. Zwa?ywszy na du?e podobie?stwo biologiczne ludzi i zwierz?t mo?e by? ona w nieodleg?ej perspektywie zastosowana do klonowania cz?owi ...

Kategoria:Klonowanie

Wspólnota czy spo?ecze?stwo obywatelskie? Jednostki jako p...

Celem niniejszego artyku?u jest próba ukazania ró?nicy mi?dzy dwoma sposobami pojmowania ?adu spo?ecznego jako odpowiadaj?cego naturze cz?owieka: wspólnoty wyznaniowej i spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Wywiad Koordynatora Unii Europejskiej do spraw zwalcza...

Gijs de Vries zosta? mianowany pierwszym koordynatorem Unii Europejskiej do spraw zwalczania terroryzmu w marcu 2004 roku. Na tym stanowisku podlega on Wysokiemu Przedstawicielowi Unii Europejskiej Javierowi Solanie, a jego zadaniem jest usprawnianie, org ...

Kategoria:Terroryzm

W sprawie “dekalogu” etyki politycznej liberalnej demok...

Problem moralno?ci w polityce nurtuje filozofi? polityczn? od najdawniejszych czasów. Od najdawniejszych czasów — a? po dzie? dzisiejszy — podejmowane s? próby zbudowania systemu etyki politycznej...

Wprowadzenie do Praw cz?owieka.

Autor stara si? przedstawi? czym s? prawa cz?owieka, jak przebiega?y zachodz?ce zmiany. Gdzie s? one potrzebne. Prawa cz?owieka wyznaczy?y dalsz? ewolucj? systemu politycznego i mi?dzynarodowego.

Kategoria:Prawa cz?owieka

Wolno?? religii w Unii Europejskiej.

Jest to wypowied? prof. Romana Herzoga podczas konferencji w Warszawie, która jest o wolno?ci wyznania, ?wiatopogl?du i o wolnym wyborze dotycz?cym religii.

Kategoria:Wolno?? wyznania

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl