Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Wolno?? sumienia i wyznania.

Jest to artyku?, który przedstawia wolno?? wyznania z punktu prawnego uregulowanego w Konstytucji.

Kategoria:Wolno?? wyznania

W stron? eugeniki

W stron? eugeniki Post?p naukowy nie wymaga ?amania norm moralnych. Dlaczego mimo wszystko do tego dochodzi?

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha Fragment wyk?adów W?odzis?awa Ducha. Punkt 5.6.Problem wolnej woli. Od determinizmu przez fatalizm, kompatybilizm i libertarianizm. David Hume, Zygmunt Freud, Thomas Huxley i teolodzy protestanccy, czyli wolna wola ukazana z wielu perspektyw.

Kategoria:S?aba wola

Wychowanie patriotyczne dzisiaj.Jak kocha? Ojczyzn??

Autor przyrównuje patriotyzm do niezb?dnego i koniecznego dzia?ania w ?yciu cz?owieka jako cz?onka spo?ecze?stwa.Rodzina mo?e sie wydawa? czasem niewystarczaj?ca.Odpowied? czym tak naprawd? jest/powinien sta? sie patriotyzm.Przedstawienie przejawów dojrza?ej mi ...

Kategoria:Patriotyzm

Wizerunek pracodawcy

Prezentacja z XII Konferencji Biur Karier w Krakowie. Zawiera gar?? informacji o spo?ecznej odpowiedzialno?ci przedsi?biorstw (jak si? na nie zapatruj? ró?ne instytucje), wizerunku pracodawcy i przedsi?biorstwa.

Wolno?? s?owa w mediach audiowizualnych.

Wolno?? mediów jest oczywi?cie warunkiem koniecznym ich normalnego dzia?ania. Ale czy wystarczaj?cym? Czy je?eli mamy wolne spo?ecze?stwo, b?dziemy mieli wolne media? A czy w wolnych mediach b?d? pracowa? wolni dziennikarze?

Kategoria:Wolno?? s?owa

Wolno?? s?owa

Wielu ludzi jest za wolno?ci? s?owa dla siebie samych i dla tych, którzy si? z nimi zgadzaj?. Wolno?ciowcy or?duj? za wolno?ci? s?owa dla ka?dego

Kategoria:Wolno?? s?owa

Wolno?? s?owa w Polsce jak za Bieruta -wywiad z prof. A...

Nie spodziewa?em si? tego, ale na podstawie wydarze? z ostatnich dni stwierdzam, i? wolno?? s?owa nie jest w Rosji mniejsza, ni? w Polsce – mówi portalowi Fronda.pl prof. Andrzej Nowak.

Kategoria:Wolno?? s?owa

Walka z dyskryminacj? w reklamie

Krótki artyku? na temat walki z dyskryminacj? w reklamie

Kategoria:Dyskryminacja

WARTO?? ?YCIA W UJ?CIU ETYKI PERSONALISTYCZNEJ

Dyskusj? o warto?? ?ycia ludzkiego, nale?y rozpocz?? od pytania, czy w ogóle istniej? warto?ci?

Kategoria:Warto?? ?ycia

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl