Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Zielona mila/The Green Mile (1999)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Zielona mila/The Green Mile (1999) Kolejny hit kinowy podejmuj?cy istotne zagadnienie etyczne. Paul Edgecombe (Tom Hanks) w 1935 r. by? szefem stra?ników bloku ?mierci w wi?zieniu Cold Mountain, który w ramach swoich obowi?zków prowadzi? skaza?ców do celi ?mierci po zielonej wyk?adzinie("zielona mil ...

Zarys etyki ogólnej

ā˜…ā˜…ā˜…

Zarys etyki ogólnej Niniejsza publikacja, ukazuj?ca si? w serii My?l Filozoficzna, to swoista summa etyki chrze?cija?skiej, autorstwa ks. prof. Tadeusza ?lipko SJ. Przeznaczona jest ona dla studentów, nie za? dla uczniów szkó? ?rednich. Jej zamiarem jest wprowadzenie w tajniki chrze? ...

Kategoria:Studia wy?sze

Zbiór artyku?ów na temat eutanazji

Aktualno?ci dotycz?ce eutanazji zamieszczone na stronie internetowej "Gazety Wyborczej"

Kategoria:Eutanazja

Zap?odnienie pozaustrojowe - terapia czy zagro?enie por...

Autor w swoim artykule przedstawia w?tpliwo?ci, co do zap?odnienia pozaustrojowego w ramach wiary, a tak?e o charakterze wychodz?cym poza jakiekolwiek ?wiatopogl?dy. Rozwa?a te?, jak takie rozwi?zanie problemu prokreacji mo?e wp?yn?? na nasze spo?ecze?stw ...

ZARZ?DZANIE I ETYKA ODPOWIEDZIALNO?CI

W tek?cie jest mowa o problemie zarz?dzania przedsi?biorstwem z punktu widzenia etycznego oraz o etyce odpowiedzialno?ci, która jawi si? jako nowe narz?dzie wch?oni?cia jednostki przez firm?.

Kategoria:Etyka biznesu

Zap?odnienie pozaustrojowe - terapia czy zagro?enie por...

Zap?odnienie pozaustrojowe - terapia czy zagro?enie porz?dku spo?ecznego? Artyku? dotyczy kontrowersji i sporów jakie tocz? si? wokó? sztucznego zap?odnienia a tak?e wp?ywu jaki podj?ty temat wywiera na ówczesne spo?ecze?stwo.

?ród?a moralno?ci

?ród?a moralno?ci W ?ródle znajdziemy krótki tekst Dawkinsa (ewolucjonisty krytykuj?cego kreacjonizm oraz religi?) mówi?cy o zwi?zkach, lub ich braku, mi?dzy moralno?ci? a religi?; link do filmu z ca?o?ci? debaty zatytu?owanej "Bóg, Nauka i Rozs?dek" oraz wyró?niony fragment o moralno?ci ...

Kategoria:Etyka a religia

Zdrowie i etyka

Pomoc drugiej osobie w jej zmaganiach z bólem, cierpieniem, osamotnieniem wymaga odwagi, solidarno?ci z chorym, altruizmu i cierpliwo?ci. Nie ka?dy wi?c cz?owiek jest gotowy do po?wi?ce? na rzecz drugiej istoty ludzkiej, a w przypadku niepowodzenia do ponosz ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl