Drukuj |  Zamknij to okno.

?ycie Jane (Jane's Journey) 2010 WyrĆ³Å¼nione

Typ
J?zyk
Film z Youtube
?ycie Jane (Jane's Journey) 2010
Czy rola etyka powinna si? ogranicza? jedynie do badania systemów i poj?? moralnych, czy mo?e powinna sta? si? misj? i inspiracj? dla wprowadzania zmian, wsz?dzie tam gdzie pojawia si? niesprawiedliwo??? Kiedy my?limy o obowi?zkach moralnych oraz przys?uguj?cych prawach, czy powinni?my ogranicza? si? tylko do ?yj?cych w naszym otoczeniu ludzi?

"?ycie Jane" to niezwykle inspiruj?ca biografia doktor Jane Goodall, prekursorki w dziedzinie prymatologii, rzetelnego naukowca, niezwykle zaanga?owanej aktywistki i niesamowicie ciep?ej osoby. Poprzez swoje badania mia?a ogromny wp?yw na zamian? naukowego postrzegania szympansów i innych naczelnych. Jako jedna z pierwszych zmusi?a skupionych na grantach badaczy do spojrzenia na szympansy jak na osoby, walcz?c mi?dzy innymi o zako?czenie testów prowadzanych na naczelnych u boku Rogera Foutsa. Swoimi dzia?aniami wp?yn??a na popraw? losu wielu tysi?cy ludzi, zwierz?t, a nawet ca?ych ekosystemów rozsianych po ró?nych zak?tkach naszej planety.

Film stanowi wyzwanie dla ka?dego, kto w dzisiejszych czasach stawia sobie kantowskie pytanie: co powinienem czyni??
Jane odpowiedzia?aby po prostu: nie tra? nadziei i dzia?aj! I tak te? robi.

Tych, którzy chcieliby si? wi?cej dowiedzie? o projektach, w których bierze udzia?, koniecznie zapraszam do odwiedzenia stron:

1) JANE GOODALL INSTITUTE http://www.janegoodall.org/ - gdzie dotrzecie do jej publikacji, biografii, konferencjach, w których wci?? bierze udzia?

2) ROOTS&SHOOTS http://www.rootsandshoots.org/ - projekt dr Goodall, który poprzez popraw? warunków bytowych ludzi, ich edukacj?, ma za zadanie chroni? zwierz?ta i ?rodowisko.

Recenzja filmu: http://www.filmweb.pl/reviews/Mog%C4%99+wszystko-11250
Drukuj |  Zamknij to okno.