Drukuj |  Zamknij to okno.

Eliminacja etyki a realizm racji

J?zyk
Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez oko?o 30% filozofów analitycznych. Podzielaj? oni przekonanie, ?e nie istniej? moralne w?asno?ci, fakty czy warto?ci. Przez d?ugi okres rozwijany by? on zw?aszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji ksi??ki J. Mackiego „Ethics. Inventing right and wrong” (1977) antyrealistyczny sceptycyzm zosta? zradykalizowany, przybieraj?c tak?e form? teorii globalnego b??du. Przyj?cie powy?szego przekonania prowadzi do trzech strategii post?powania: (1) fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackiego); (2) fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz (3) eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmuj?c antyrealistyczny punkt wyj?cia przedstawicieli teorii globalnego b??du, przeanalizuj? powody, dla których warto wyeliminowa? etyk? i powody, dla których mogliby?my mie? z tym problem. Nast?pnie przedstawi? argumenty, ze wzgl?du na które pomys? eliminacji etyki po?rednio wspiera zmian? my?lenia o realizmie etycznym z paradygmatu ontologicznego na racjonalistyczny. W zwi?zku z tym zaprezentuj? koncepcj? rewizyjnego realizmu racji oraz b?d? dowodzi?, ?e nie poddaje si? ona argumentom zwolenników eliminacji etyki.
Drukuj |  Zamknij to okno.