Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:Polityka

Pozycje w katalogu RSS

Scena polityczna - komedia czy dramat?

Poj?cia lewicy i prawicy s? nieostre oraz zmienne. Pewne postulaty typowo lewicowe w niektórych krajach, w innych s? ogólnie przyj?te i sta?y si? tak?e ideami prawicy.

Etyka i moralno?? w polityce

Ostatnio w mediach i w kr?gach politycznych wiele miejsca po?wi?ca si? etyce i moralno?ci, polityków. ?eby by?o ciekawiej, niektórych polityków. A to w zwi?zku z afer? Pawlaka, Misiaka i innych, które zaczynaj? pojawia? si? w mediach lub za chwil? si? pojawi?.

Polityka i moralno??

Jaka jest rola moralno?ci i etyki w polityce? Czy polityka zawsze jest niemoralna i brudna? Jakie cechy powinien przejawiac modelowy polityk? Próba odpowiedzi na te pytania jak równie? ocena naszego potocznego spojrzenia na polityk?.

Polityka w oczach etyka

Od wieków filozofom nie dawa?y spokoju wzajemne zwi?zki polityki i etyki. Czy w polityce mo?na godzi? moralno?? ze skuteczno?ci?? A mo?e piastowanie w?adzy z za?o?enia zmusza do post?powania sprzecznego z normami etycznymi? „W polityce liczy si? przede wszys ...

O niemoralno?ci i moralno?ci polityki

Na pierwszy rzut oka polityk? od moralno?ci dzieli przepa??. O ile post?powanie moralne oznacza zasadniczo skierowanie ku dobru, o tyle dzia?anie polityczne kojarzy si? ze wszystkim, co najgorsze: z k?amstwem, zdrad?, oszustwem, manipulacj?, korupcj?... M ...

Jeff McMahan - Odstraszenie i deontologia (Deterrence a...

"The most familiar and probably the most widely accepted moral objection to the policy of nuclear deterrence is that it involves a conditional intention to use nuclear weapons in ways that would be immoral. Because it requires this intention, which is its ...

Polityka a moralno??

"Pytanie o stosunek moralno?ci do polityki stawiane bywa w okoliczno?ciach moralnie podejrzanych. Wydaje si?, ?e typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie s?u?y za argument polityczny, argument mo ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl