Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:scena polityczna

Pozycje w katalogu RSS

Scena polityczna - komedia czy dramat?

Poj?cia lewicy i prawicy s? nieostre oraz zmienne. Pewne postulaty typowo lewicowe w niektórych krajach, w innych s? ogólnie przyj?te i sta?y si? tak?e ideami prawicy.

Scena Polityczna

Wbrew pokutuj?cemu pogl?dowi dzisiejsza scena polityczna nie jest podzielona na 2 cz??ci, lewic? i prawic?, lecz na 4 g?ówne obozy polityczne, ró?ni?ce si? wyborem po??danego modelu cywilizacyjnego oraz metodami na jego osi?gni?cie.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl