Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Hartman Jan

Pozycje w katalogu RSS

Wiedza o etyce

★★★★

Wiedza o etyce Ksi??ka adresowana jest do uczniów, studentów a tak?e do wszystkich zainteresowanych my?l? etyczn?. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, które przedstawiaj? kolejno: podstawy etyki ogólnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczeg ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl