Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Peter Singer

Pozycje w katalogu RSS

?ycie które mo?esz uratowa? - strona Petera Singera

Strona Petera Singera pod tym samym tytu?em co jego ksi??ka z 2009 roku - "The Life that You Can Save" nak?aniaj?ca do wydobywania ludzi ze skrajnej n?dzy

Kategoria:Bieda

Prawo do niedorzeczno?ci

Prawo do niedorzeczno?ci Peter Singer pisze o wolno?ci s?owa. " Wolno?? s?owa jest wa?na – tak wa?na, ?e musi obejmowa? prawo do mówienia tego, co inni uwa?aj? za niedorzeczne, a nawet tego, co wielu uwa?a za obra?liwe."

Kategoria:Wolno?? s?owa

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl