Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Typ:link

Pozycje w katalogu RSS

Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego

Tekst mówi o problemie degradacji ?rodowiska, o roli ?rodowiska w ?yciu cz?owieka.

Kategoria:Etyka biznesu

Etyka, prawo, moralno?? - etyka zawodów prawniczych

Etyka, prawo, moralno?? - etyka zawodów prawniczych Ta obszerna praca przedstawia zarówno ró?nice mi?dzy etyk? a prawem oraz moralno?ci?, jak i wskazuje na zagadnienia etyki zawodów prawniczych. Twórca artyku?u nie poprzestaje na takich reprezentacyjnych zawodach jak adwokat czy s?dzia, lecz porusza równie? problemy etyk ...

Kategoria:Etyka a prawo
Typlink
J?zykpolski

"Kodeksy etyczne. Ich projektowanie, wprowadzanie i sto...

Artyku? opisuj?cy pokrótce kodeksy etyczne, etapy powstawania oraz ich funkcjonowanie. Link odsy?a bezpo?rednio do pliku.

Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i ...

Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)

Kodeks etyki dziennikarskiej

Na podstawie Karty Etycznej Mediów oraz deklaracji Mi?dzynarodowej Federacji Dziennikarzy powsta? Kodeks etyki dziennikarskiej.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu ...

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu do broni palnej E. Thorndike i B.F. Skinner rozbudowali klasyczn? teori? warunkowania. Zauwa?yli, ?e organizmy ucz? si? zachowa? obserwuj?c konsekwencje, jakie te reakcje wywo?uj?. Je?li jakie? zachowanie przynosi korzy?ci, to osobnik b?dzie sk?onny cz??ciej post?powa? w ...

Kategoria:Posiadanie broni

Podtrzymywanie ?ycia

Podtrzymywanie ?ycia Tekst prof. dr. hab. W?odzimierza Galewicza, w którym rozwa?a on dopuszczalno?? rezygnacji z podtrzymywania ?ycia w ró?nych przypadkach spornych.

Moralno?? a zwierz?ta

Moralno?? a zwierz?ta Autor przedstawia krótko histori? praw cz?owieka oraz praw zwierz?t. Mówi te? o pogl?dzie Petera Singera - wspó?czesnego filozofa, utylitarysty - w kwestii poszanowania praw zwierz?t.

Kategoria:Zwierz?ta

Moralno?? a religia

Moralno?? a religia Jakie jest powi?zanie moralno?ci i religii? Czy istnieje moralno?? religijna i co to takiego?

Kategoria:Etyka a religia

Czy normy etyczne s? przykazaniami?

★★★★★

Czy normy etyczne s? przykazaniami? Normy powszechnie obowi?zuj?ce w?ród ludzi, teorie etyczne, ró?norodno?? etycznego teizmu. Diametros nr. 7 (marzec 2006)

Kategoria:Etyka a religia

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl