Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Typ:link

Pozycje w katalogu RSS

Aborcja i prawa cz?owieka

Aborcja i prawa cz?owieka Artyku? o aborcji i o tym jak ma si? ona do praw cz?owieka. Autor otwarcie mówi o tym jak religijna prawica wykorzystuje kwesti? praw cz?owieka w debacie o aborcji. Z punktu widzenia feminizmu.

Kategoria:Aborcja

Etyka wobec wojny, terroryzmu i przemocy politycznej

Problematyka zwi?zana z moraln? ocen? konfliktów zbrojnych. A tak?e odpowied? na pytania kiedy w stosunkach mi?dzynarodowych wolno odwo?a? si? do przemocy, 2) jakie s? dopuszczalne sposoby prowadzenia wojny, tak?e tej „z terroryzmem” oraz 3) jakie obowi?zki ...

Kategoria:Terroryzm

Mobbing - co warto wiedzie?, jak si? broni?

Artyku? skierowany nie tylko do kobiet. Opisane w nim s? zachowania typowe dla osoby mobbuj?cej, sposoby jakimi mo?na si? broni?, oraz miejsca gdzie mo?na szuka? pomocy.

Kategoria:Etyka biznesu
AutorD.A.E.
Typlink
J?zykpolski

Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

Wraz z sukcesami wolnego rynku, uznanego za naj-w?a?ciwszy mechanizm reguluj?cy przep?yw towarów, rozszerza si? tendencja komercjalizacji wszelkich dziedzin ludzkiej aktywno?ci, w tym równie? opieki zdrowotnej.

Co by by?o, gdyby

Co by by?o, gdyby Tekst o aborcji, ustawie "O ochronie praw dziecka nienarodzonego" i o ustawie "O planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y” oraz ró?nych g?osach w tym temacie, z których najbardziej t?umione s? g?osy kobiet. Z pu ...

Kategoria:Aborcja

Kategoria:Kara ?mierci

Kategoria:Kara ?mierci

Tanatos, Eros i dziecko z klonu.

Tanatos, Eros i dziecko z klonu. "W pracy uzasadniany jest pogl?d, ?e wspó?czesn? kultur? Zachodu cechuje wysoki poziom l?ku przed ?mierci? nosz?cy wszelkie znamiona tanatycznego kryzysu. Stanowi on efekt zu?ycia si? dotychczasowych kulturowych urz?dze? ?agodz?cych l?ki wywo?ywane cz?owiecz ...

Kategoria:Klonowanie

"Dylematy etyków biznesu"

Etyka biznesu boryka si? z dylematami dwojakiego rodzaju:zwi?zane z pe?nionymi rolami w etyce biznesu i wynikaj?ce po prostu z samej etyki, jako takiej.Norm? wszelkiej etyki zawodowej jest dzia?anie na korzy?? klientów i w ich interesie.Etycy biznesu wyst?pu ...

Kategoria:Etyka biznesu

Ludzkie zw?oki jako obiekt badawczy: dowolno?? dzia?a? ...

Ludzkie zw?oki jako obiekt badawczy: dowolno?? dzia?a? czy normowanie?

Kategoria:Etyka medyczna

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl