Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Eutanazja w uj?ciu Ko?cio?a

Eutanazja w uj?ciu Ko?cio?a

Kategoria:Eutanazja

ETYKA I RELIGIA – OPOZYCJA CZY DOPE?NIENIE?

Powrót religii do polskich szkó? zosta? uwik?any w tak ostre spory ideologiczne – a wida? to dok?adnie z perspektywy czasu – ?e odci?gn?? uwag? od spraw merytorycznych. A dotyczy to obu stron: zarówno Ko?cio?a, jak i jego przeciwników, poczynaj?c od komunistów a ko?c ...

Kategoria:Etyka a religia

Etyczne zasady post?powania z pacjentami w ?pi?czce i s...

W prezentacji zawarte s? zasady etyczne odniesienia do pacjentów w stanach terminalnych, wegetatywnym i w zespole zamkni?cia.

Etyczne problemy niep?odno?ci

Rozwój w dziedzinie nauk biomedycznych umo?liwia pocz?cie ?ycia ludzkiego w sposób inny ni? poprzez stosunek p?ciowy m??czyzny i kobiety. Tego rodzaju dzia?ania prowadz?ce do pocz?cia, zmuszaj? do postawienia istotnych pyta? o moraln? ich stron?.

Eugenika jako przejaw rasizmu

Eugenika (selektywne rozmna?anie zwierz?t lub ludzi, aby ulepsza? gatunki z pokolenia na pokolenie) a rasizm

Kategoria:Rasizm
Typlink
J?zykpolski

Etyka w ?rodkach spo?ecznego przekazu

Sposób, w jaki ludzie korzystaj? ze ?rodków spo?ecznego przekazu, mo?e by? ?ród?em wielkiego dobra i wielkiego z?a. Aczkolwiek mówi si? zwykle - i my sami b?dziemy cz?sto tak mówi? w niniejszym dokumencie - ?e media "post?puj?" tak albo inaczej, to jednak nie s? one ?le ...

Kategoria:Media

Etyka dziennikarska

Nie wiem czy mo?na w dzisiejszych czasach podejmowa? temat etyki dziennikarskiej. „Dzisiejsze czasy” – to ju? brzmi infantylnie, a temat zapewne by? przedmiotem rozprawy nie jednego, nie kilku, nie setek, ale tysi?cy m?drzejszych ode mnie o ca?e galaktyki ...

Kategoria:Media
Typlink
J?zykpolski

Etyka i moralno?? w polityce

Ostatnio w mediach i w kr?gach politycznych wiele miejsca po?wi?ca si? etyce i moralno?ci, polityków. ?eby by?o ciekawiej, niektórych polityków. A to w zwi?zku z afer? Pawlaka, Misiaka i innych, które zaczynaj? pojawia? si? w mediach lub za chwil? si? pojawi?.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl