Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Filadelfia/Philadelphia (1993)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Filadelfia/Philadelphia (1993) Jeden z kultowych filmów lat 90-tych z Oskarow? rol? Toma Hanksa. Jest to historia chorego na AIDS adwokata, homoseksualisty, który w wyniku ujawnienia informacji o chorobie traci prac?. Opowie?? o niezwykle trudnej walce o w?asn? godno??. Film o dyskryminacji ...

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowa...

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowanie cz?owieka. Artyku? prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalno?ci klonowania cz?owieka oraz ich podstawy filozoficzne. 1. Moralna zgoda na klonowanie cz?owieka w celach reprodukcji oraz terapii. Zwolennicy klonowania cz?owieka odwo?uj? si? do m ...

Kategoria:Klonowanie

Fiolozofia i etyka wobec pyta? o kryterium normalno??i

Tekst mówi o relacji mi?dzy zdrowiem psychicznym cz?owieka a jego sposobem my?lenia i rodzajem warto?ci przez niego akceptowanych.

Kategoria:Psychiatria

Filozofia i etyka wobec pyta? o kryterium normalno?ci

Rozwa?ania na temat tego, czym jest normalno?? i jak zdefiniowa? to poj?cie odnosz?c si? do sfery prawid?owo?ci rozwoju i sfery ?ycia psychicznego cz?owieka?

Kategoria:Psychiatria

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowa...

Artyku? prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalno?ci klonowania oraz ich podstawy filozoficzne.

Kategoria:Klonowanie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl