Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Listings

Homoseksualizm

★★★

Tekst mówi o istocie homoseksualizmu i odpowiada na wiele pyta?, które nurtuj? nie tylko psychologów, ale tak?e ludzi na codzie? poch?oni?tych prac? i w?asnymi problemami.

Category:Homoseksualizm

Homoseksualizm a cywilizacja mi?o?ci

Homoseksualizm prezentuj?cy siebie jako alternatyw? wobec spo?ecze?stwa zbudowanego na rodzinie, w której rodz? si? i wzrastaj? dzieci, jest w gruncie rzeczy propozycj? samobójcz?, opart? na ludzkich "zranieniach", nieadekwatn? do wyzwa?, jakie stoj? przed homo ...

Category:Homoseksualizm

Homoseksualizm

W niniejszej pracy autor pragnie przedstawi? pewn? interesuj?c?,koncepcje wyja?niaj?c? relacje pomi?dzy kultur? a biologicznymi potrzebami cz?owieka, nast?pnie najcz??ciej wysuwane argumenty przeciwko uznaniu sk?onno?ci homoseksualnych za mo?liwe do zaakc ...

Category:Homoseksualizm

Holocaust jako intencja stopniowo ujawniana z punktu wi...

Konspekt spotkania - Sekcja Filozofii Spo?ecznej i Etyki - na podstawie tekstów: Z. Bauman, "Wieloznaczno?? jako skandal" [w:] "Wieloznaczno?? nowoczesna". Warszawa PWN 1995, s. 34-76; oraz B. Lang, "Nazistowskie ludobójstwo, akt i idea". Lublin 2006. ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl