Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Kodeks etyki reklamy

Kodeks reklamy stanowi zbiór zasad, jakimi powinny kierowa? si? przedsi?biorcy, osoby prawne i fizyczne, zajmuj?ce si? dzia?alno?ci? w zakresie reklamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Kodeks etyczno- zawodowy psychologa

Kodeks stanowi podstawow? wyk?adni? zasad etycznych obowi?zuj?cych cz?onków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowi?zki notariusza, obowi?zki wobec stron czynno?ci, wobec innych notariuszy, wobec wspó?pracowników oraz wzajemne obowi?zki samorz?du notarialnego i notariuszy.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KOMORNIKA

Sk?ada si? z trzech rozdzia?ów, które obejmuj? przepisy ogólne, wykonywanie zawodu, praca w samorz?dzie i stosunek do kolegów.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Kultura j?zyka

Zagadnienie etyki j?zykowej. Charakterystyka, karta pracy.

Kamyk filozoficzny

Kamyk filozoficzny Pierwszy tom z serii podr?czników do filozofii dla liceum i technikum prezentuje wybrane zagadnienia filozoficzne od staro?ytno?ci do renesansu. Autorka skupia si? na najwa?niejszych ideach w historii my?li i - co istotne - przedstawia je w sposób jasny i przys ...

Klonowanie cz?owieka jako wyzwanie

Klonowanie jako przyk?ad wi?kszej fali wyzwa? z którymi trzeba si? zmierzy? intelektualnie i etycznie. Wizja pa?stwa eugenicznego i konsekwencje prawne, spo?eczne, ?wiatopogl?dowe i etyczne jego istnienia. Próba odmitologizowania problemu klonowania.

Kobiety i w?adza

Kobiety i w?adza Magdalena ?roda w swojej najnowszej ksi??ce dokonuje przegl?du stereotypów, uprzedze?, "prawd niezmiennych", na których ufundowane s? spo?eczne, jak równie? polityczne opinie dotycz?ce kobieco?ci, m?sko?ci, rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, prostytucji. Zajmu ...

Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Zbiór zasad obowi?zuj?cych Radc? Prawnego wzgl?dem klienta, s?dziów i innych radców prawnych oraz ich samorz?du.

Kodeks Etyki Adwokackiej

Zbiór zasad Etyki Adwokackiej i Godno?ci Zawodu uchwalony przez Naczeln? Rad? Adwokack?.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl