Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowi?zki notariusza, obowi?zki wobec stron czynno?ci, wobec innych notariuszy, wobec wspó?pracowników oraz wzajemne obowi?zki samorz?du notarialnego i notariuszy.

Konsekwencjalizm kantowski D.Cummiskey'a i D.Parfita a ...

Standardowy, podr?cznikowy wyk?ad etyki ujmuje kantyzm jako form? deontologii. Wp?yw na to mia? sam I.Kant, który krytykowa? konsekwencjalizm i broni? prawomocno?ci deontycznych rygorów. Wielu jego kontynuatorów podziela jego opinie, uznaj?c, ?e etyk-kantysta musi ...

Kategoria:Etyka ogólna

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl