Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Patriotyzm

Porównanie i rozgraniczenie patriotyzmu i nacjonalizmu.Pochodzenie dwóch skrajnie podobnych postaw.Kochanie Ojczyzny ma si? rozpoczyna? od jej poznania a nie nieprawid?owego dzia?ania.Patriotyzm-budulcem cz?owieka.

Kategoria:Patriotyzm

Patriotyzm dzi?

Zdefiniowanie patriotyzmu i nacjonalizmu.Wyra?ne napi?tnowanie drugiej postawy/dzia?ania.Problemy ze zbiorow? odpowiedzialno?ci? w?ród spo?ecze?stwa.

Kategoria:Patriotyzm

Pochodzenie boga - Douglas Adams

Douglas Adams dla Radia BBC

Kategoria:Etyka a religia

Problem diagnostyki preimplantacyjnej

W artykule jest opisane stanowisko autorki, która jest za zezwoleniem wprowadzenia genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej zarodków, o ile jest ona uzasadniona ze wzgl?dów medycznych.

Postawy ?rodowiska medycznego wobec aborcji.

"Raport z badania na temat skutków dzia?ania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y."

Kategoria:Aborcja

Prawno - etyczne dylematy in vitro.

Artyku? o dyskusji jaka prowadzona jest w Polsce na temat dostosowania ustawodawstwa do wyzwa? wynikaj?cych z rozwoju nowych technologii w medycynie i biologii.

Problemy zwi?zane z badaniem jako?ci ?ycia pacjentów onkol...

Problemy zwi?zane z badaniem jako?ci ?ycia pacjentów onkologicznych Tekst jest po?wi?cony problematyce badania jako?ci zycia pacjentów onkologicznych oraz problemach etycznych tych bada?.

Kategoria:Jako?? ?ycia

Prawda a „sztuka mówienia”

Jest tu poruszony problem mówienia pacjentowi o jego ci??kim stanie zdrowia i o etycznym problemie lekarza.

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel me...

Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno-prawne W tek?cie jest mowa o problemie sumienia personelu medycznego.

Prawo do niedorzeczno?ci

Prawo do niedorzeczno?ci Peter Singer pisze o wolno?ci s?owa. " Wolno?? s?owa jest wa?na – tak wa?na, ?e musi obejmowa? prawo do mówienia tego, co inni uwa?aj? za niedorzeczne, a nawet tego, co wielu uwa?a za obra?liwe."

Kategoria:Wolno?? s?owa

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl