Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Prolegomena do debaty nad legalizacj? eutanazji

Opisanie problemu eutanazji w odniesieniu do jej skrajnych przeciwników jak równie? opisanie warunków i etapów koniecznych do zaistnienia eutanazji w rozumieniu bioetyków.

Podró? w ?wiat etyki

Podró? w ?wiat etyki Podró? w ?wiat etyki autorstwa Jerzego Pilikowskiego rozpoczyna si? od prezentacji poj?? i g?ównych problemów etyki.Przedstawieni s? tam równie? Mistrzowie - od starotestamentowych proroków, staro?ytnych filozofów i reformatorów religijnych, po my?licieli nowo?ytnych, nie wy? ...

Polityka i moralno??

Jaka jest rola moralno?ci i etyki w polityce? Czy polityka zawsze jest niemoralna i brudna? Jakie cechy powinien przejawiac modelowy polityk? Próba odpowiedzi na te pytania jak równie? ocena naszego potocznego spojrzenia na polityk?.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl