Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Listings

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebook...

★★★★

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebooku Na Facebooku ka?dego dnia miliony ludzi dziel? si? swoimi uczuciami z lud?mi, którzy znacz? w ich ?yciu najwi?cej poprzez aktualizacje statusu. Te aktualizacje s? malutkimi okienkami na to, co u innych. S? zwi?z?e, tre?ciwe i opisuj?, co dzieje si? w tym tyg ...

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

★★★★★

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, który opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Samobójstwo rozpatrywane w ramach etyki indywidualnej

Artyku? krótko omawia histori? i ró?ne rodzaje pogl?dów etycznych na temat samobójstwa. Napisany zosta? z my?l? o lekarzach do?wiadczaj?cych takich przypadków w swoim ?yciu zawodowym. Pytanie bowiem brzmi, co w?a?ciwie nale?y my?le? o cz?owieku, który odebra? sobie ?ycie? ...

Category:Samobójstwo

?WIAT ZWIERZ?T W ?WIETLE ETYKI

Fragment ksi??ki, w której Tadeusz ?lipko porusza kwesti? zwierz?t na tle etyki.

Category:Zwierz?ta

Scena polityczna - komedia czy dramat?

Poj?cia lewicy i prawicy s? nieostre oraz zmienne. Pewne postulaty typowo lewicowe w niektórych krajach, w innych s? ogólnie przyj?te i sta?y si? tak?e ideami prawicy.

Scena Polityczna

Wbrew pokutuj?cemu pogl?dowi dzisiejsza scena polityczna nie jest podzielona na 2 cz??ci, lewic? i prawic?, lecz na 4 g?ówne obozy polityczne, ró?ni?ce si? wyborem po??danego modelu cywilizacyjnego oraz metodami na jego osi?gni?cie.

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo?

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? W?ród przemian demograficznych jakie dokonuj? si? w najbardziej rozwini?tych krajach ?wiata coraz cz??ciej odnotowywany jest fakt swoistej rewolucji prokreacyjnej. Z jednej strony w wielu pa?stwach obserwuje si? spadek przyrostu naturalnego, poprzez rozpowsz ...

Spór o definicj? pornografii

Spór o definicj? pornografii Poj?cie pornografii wywodzi si? ze staro?ytnej Grecji i scala dwa s?owa: porne - nierz?dnica, oraz graphein - skroba?, rysowa?, pisa?1. Historycznie powszechna prawna i obyczajowa reglamentacja zjawisk "oko?opornograficznych" nie wymaga?a precyzyjnych okr ...

Category:Pornografia

Spo?eczna odpowiedzialno?? ma?ego przedsi?biorstwa

Autorka zaczyna od przybli?enia zagadnienia spo?ecznej odpowiedzialno?ci, nast?pnie przedstawia specyfik? ma?ego przedsi?biorstwa w odniesieniu do niej. Opisuje tak?e dylematy zwi?zane z realizacj? tych za?o?e?.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl