Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Listings

Uczciwo?? - zapomniana cnota?

★★★

Uczciwo?? - zapomniana cnota? "Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w którym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sob ...

Usprawiedliwienie z?a - Pat Condell

T?umaczenie filmu Pata Condell'a - Apologists for Evil

Category:Etyka a religia

Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót

Jedna z wa?niejszych wspó?czesnych debat etycznych w?ród filozofów analitycznych dotyczy sporu, jaki od po?owy poprzedniego stulecia toczy si? pomi?dzy etykami cnót a zwolennikami utylitaryzmu i etyki kantowskiej. Artyku? jest przegl?dem zarzutów wobec utylitarystów skiero ...

Category:utylitaryzm

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz?t

Tre?? ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie zwierz?t.

USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y.

UMI?OWANIE PRZYSZ?O?CI ALBO FILOZOFIA SPRAW OSTATECZNYC...

UMI?OWANIE PRZYSZ?O?CI ALBO FILOZOFIA SPRAW OSTATECZNYCH Obszerna monografia my?li Miko?aja Bierdiajewa (1874-1948), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli religijnego nurtu filozofii rosyjskiej, autora m. in. klasycznej pracy Nowe ?redniowiecze. Rozmy?lania o losie Rosji i Europy. Autor ksi??ki, prof. Mar ...

Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywa...

Ustawa o transplantacji, pobieranie komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich, tkanek lub narz?dów od ?ywych dawców, o dawstwie komórek, tkanek i narz?dów lub ich cz??ci.

Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia

Prezentacja multimedialna opisuj?ca problem uporczywej terapii oraz ukazuj?ca niemo?liwo?? jego rozwi?zania.

Ustrój liberalny

Tytu?owe okre?lenie ma charakter postulatu. Takim w?a?nie chcia?bym widzie? ustrój pa?stwa liberalnego – ustrojem, w którym rekrutacja funkcjonariuszy sprawuj?cych w?adz? opiera si? w pierwszym rz?dzie nie na legitymacji arytmetycznej (wyborczej), lecz merytory ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl